Na sednici Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini razmatrani su i prihvaćeni Predlog odluke o utvrđivanju prioritetnih korisnika stambene podrške i Informacija o radu Centra za socijalni rad Grada Novog Sada.

U obrazloženju je rečeno da su Nacrtom odluke utvrđeni prioritetni korisnici kojima se, u okviru kategorija korisnika utvrđenih Zakonom, obezbeđuje stambena podrška dodelom stana ili porodične kuće i putem zakupa stana, a u skladu sa posebnim programima stambene podrške Grada Novog Sada.

Uređeno je da su kategorije korisnika, u smislu Zakona, lice bez stana koje je korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć, samohrani roditelj deteta sa transplantiranim organom, samohrani roditelj deteta sa smetnjama u razvoju, invaliditetom ili obolelog od teških bolesti, samohrani roditelji koji su korisnici novčane socijalne pomoći, lice bez stana, koje ima svojstvo borca І kategorije, kao i korisnik prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata, ratni vojni invalidi, porodice palih boraca i mirnodopski vojni i civilni invalidi rata, lice sa zanimanjem koje je nedostajuće zanimanje i od interesa je za Grad Novi Sad u okviru koje su prioriteti mladi sportisti sa postignutim najvišim priznanjima na evropskom i svetskom takmičenju u individualnom sportu, mladi naučni radnici i žrtve porodičnog nasilja bez stana.

Prema podacima dobijenim od Udruženja ratnih vojnih invalida Grada Novog Sada, u Novom Sadu ima oko 335 ratnih vojnih invalida, mirnodopskih vojnih invalida, civilnih invalida rata i korisnika porodične invalidnine koji stanuju kao podstanari, a prema podacima Škole za osnovno i srednje obrazovanje ,,Milan Petrović sa domom učenika, Novi Sad, ukupno 52 porodice dece i osoba sa invaliditetom koji pohađaju programe Škole nema trajno rešenu stambenu potrebu, a od toga je 13 porodica samohranih roditelja. Procenjuje se da ima oko 300 korisnika novčane socijalne pomoći koji nisu sposobni za rad i nemaju radno sposobne članove domaćinstva, koji imaju potrebu za stambenim zbrinjavanjem – rečeno je na sednici.