Na današnjoj sednici Saveta za budžet i finansije razmatrani su i većinom glasova prihvaćeni Izveštaj o izvršenju budžeta Grada Novog Sada u periodu od 1. januara do 30. septembra 2019. godine i Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o određivanju zona na teritoriji Grada Novog Sada sa koeficijentima za nepokretnosti u zonama za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu.

Izveštaj o izvršenju budžeta Grada Novog Sada u periodu od 1. januara do 30. septembra 2019. godine pokazao je da je tokom devet meseci ove godine ukupno ostvareno 15.793,6 miliona dinara tekućih prihoda i primanja budžeta, što sa 6.163 miliona dinara prenetih sredstava iz ranijih godina čini 21.956,6 miliona dinara – rečeno je na sednici.

Analiza prihodne strane budžeta pokazala je da su prihodi i primanja tekuće godine, bez prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina, ostvareni sa 90,8% u odnosu na devetomesečni plan. Kada je u pitanju ostvarenje tekućih prihoda, ono je, takođe, 90,8% devetomesečnog plana, a u odnosu na isti period prošle godine veće je za 8,5%. U okviru tekućih prihoda, ostvarenje poreza je na nivou od 95,3% plana za devet meseci, ostvarenje donacija, pomoći i transfera je ispod plana za devet meseci (76,8% devetomesečnog plana), kao i ostvarenje drugih prihoda 85% plana za devet meseci.

Kada je rashodna strana budžeta u pitanju, u ekonomskoj strukturi ukupnih rashoda i izdataka najveće je učešće tekućih rashoda (79,9%), dok kapitalni rashodi učestvuju sa 18,9%, a izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine sa 1,2%. Ovaj odnos između tekućih i kapitalnih rashoda menja se, naravno, ako se, u cilju što realnijeg iskazivanja kapitalne potrošnje, izvršenim izdacima dodaju i sredstva utrošena za kapitalne subvencije, za kapitalne transfere ostalim nivoima vlasti, za kapitalne dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje i za ostale kapitalne dotacije i transfere. U tom slučaju kapitalna potrošnja čini 26,6% ukupno utrošenih sredstava, a tekuća potrošnja, shodno tome, 72,2% ukupne potrošnje – rečeno je u okviru obrazlaganja ove tačke dnevnog reda.

Do kraja godine očekuje se bolja realizacija budžeta, naročito kada su u pitanju kapitalni rashodi, s obzirom da se očekuje okončanje započetih investicionih aktivnosti – zaključeno je u obrazloženju.