Na danas održanoj sednici Saveta za osobe sa posebnim potrebama usvojen je  Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada.

Predlogom odluke predviđeno je da Grad, umesto usluge ličnog pratioca deteta koja je do sada realizovana kao dnevna usluga u zajednici, pruža korisnicima materijalnu podršku u vidu naknade troškova za uslugu ličnog pratioca. Takođe, predviđena je naknada troškova za uslugu personalne asistencije, koja je u prethodnom periodu finansirana iz budžeta Grada Novog Sada kao program udruženja građana od interesa za Grad u oblasti socijalne zaštite. Ovim Predlogom brisane su i odredbe koje se odnose na pomoć zaposlenoj trudnici za vreme privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa trudnoćom, čije finansiranje je preuzela Republika Srbija, kao i pravo na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju, koje je utvrđeno Odlukom o pravima na finansijsku podršky porodici sa decom.

Za realizaciju ove odluke u 2019. godini planirana su sredstva u budžetu Grada u iznosu od 139,26 miliona dinara, dok će se za 2020. godinu, za naknadu troškova ličnog pratioca za 350 dece i mladih sa smetnjama u razvoju i za 30 korisnika personalne asistencije, planirati sredstva u ukupnom iznosu od 196,8 miliona dinara iz predloženog obima budžetskih sredstava za Gradsku upravu za socijalnu i dečiju zaštitu.

O prihvaćenom Predlogu odluke  raspravljaće odbornici na sledećoj sednici Skupštine grada.