Na današnjoj sednici Saveta za budžet i finansije razmatrani su i većinom glasova prihvaćeni Predlog odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2020. godinu, Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Grada Novog Sada za 2019. godinu i Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji Grada Novog Sada.

Po Predlogu odluke o budžetu Grada Novog Sada, planirani budžet za 2020. godinu, iz svih izvora finansiranja (uključujući i preneta sredstva iz ranijih godina), iznosi ukupno 29.130,25 miliona dinara.

Prihodi budžeta Grada za 2020. godinu projektovani su na osnovu ostvarenja sredstava budžeta tokom 2019. godine i imajući u vidu neke, već uobičajene, postavke u planiranju prihoda, očekujući, pri tom, da će se dosadašnji trend u naplati prihoda, sa nepromenjenom stopom učešća Grada u republičkim prihodima, nastaviti i dalje. Rashodi i izdaci budžeta planirani su na istom nivou, to jest u iznosu od 29.130,25 miliona dinara, zbog Zakonom utvrđenog načela ravnoteže prihodne i rashodne strane budžeta.

Kako je na sednici rečeno, restriktivno planiranje potrošnje nije ugrozilo socijalnu komponentu budžeta, te je budžet Grada za 2020. godinu socijalno odgovoran, što pokazuje i iznos planiranih sredstava za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta, koje su u odnosu na 2019. godinu uvećane za 17,4%, jer je ovim predlogom obezbeđen veći obim socijalno-zaštitnih prava. Pri tome se nije odustalo ni od jednog vida socijalnih davanja niti su zapostavljena izdavanja za kulturu, obrazovanje i zdravstvo. Takođe, predloženim budžetom za 2020. godinu od ukupnog iznosa planiranih sredstava, 22,2% usmereno je u investicije, odnosno kapitalne rashode, ali ukoliko se tome dodaju i sredstva planirana za kapitalne subvencije i kapitalne transfere ostalim nivoima vlasti, kao i kapitalne dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, kapitalna potrošnja čini 34,2% ukupnog budžeta.