Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici većinom glasova usvojili Informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar – 30. septembar 2019. godine, Predlog odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2020. godinu, Predlog odluke o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2020. godini, Predlog odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2020. godinu, Predlog programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2020. godinu – tekuće subvencije i Predlog odluke o Programu korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2020. godinu.

Savet je usvojio predloge odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti novosadskih javno- komunalnih preduzeća, kao i predloge rešenja o davanju saglasnoti na Program poslovanja novosadskih javno-komunalnih preduzeća za 2020. godinu.

Na današnjoj sednici prihvaćen je Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2019. i 2020. godinu, Predlog odluke o Programu investicionih aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u 2020. godini, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program investicionih ulaganja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2020. godinu, koji se ne finansira iz budžeta Grada Novog Sada i Predlog odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad: “Ozelenjavanje gradova – razvoj i promocija energetske efikasnosti i održive urbane životne sredine u gradovima prekogranične regije“.

Članovi Saveta, većinom glasova prihvatili su Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Agencije za energetiku Grada Novog Sada za 2020. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Međuopštinske radne grupe za upravljanje komunalnim otpadom za 2020. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Predlog odluke o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad, broj: 01-13523/1, Predlog odluke o izmeni Odluke o načinu, postupku i kriterijumima za uspostavljanje prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini Grada Novog  Sada i Predlog odluke o izmenama Odluke o uslovima i načinu organizovanja poslova u vršenju komunalnih delatnosti isporuke vode i uklanjanja voda.

Usvojeni su predlozi odluke o izmenama i dopuni Odluke i to, o uređenju Grada Novog Sada, o održavanju čistoće, o obavljanju komunalne delatnosti održavanje zelenih javnih površina, o uređivanju i održavanju pijaca i o obavljanju komunalne delatnosti upravljanja grobljima i pogrebne usluge.

Savet je prihvatio  i zajedno sa ostalim predlozima uputio Skupština grada na dalje razmatranje predloge odluke o izmenama Odluke i to, o upravljanju kejom u Gradu Novom Sadu, o držanju domaćih životinja, o obavljanju delatnosti zoohigijene i o proizvodnji, distribuciji i snabdevanju toplotnom energijom iz toplifikacionog sistema Grada Novog Sada.