Na današnjoj sednici Saveta za obrazovanje i sport Skupštine Grada Novog Sada, većinom glasova usvojen je Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2020. godinu.

Kako je rečeno na današnjoj sednici, u 2020. godini planiraju se ukupni prihodi ovog Preduzeća u iznosu od 546 miliona dinara, a najznačajniji prihod koji se planira je prihod od zakupa u iznosu od 520 miliona dinara. Ukupni planirani rashodi za 2020. godinu iznose 545.917.368,00 dinara, gde su najveći troškovi, naknade zarada i ostalih ličnih rashoda u visini od 189.030.368,00 dinara i troškovi goriva i energije u iznosu od 159.699.000,00 dinara. Planirano je da ovo Preduzeće u 2020. godini ostvariti dobit u iznosu od 82.632,00 dinara.

Savet je usvojio i Predlog odluke o konverziji dela neizmirenih potraživanja koje Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad ima prema Javnom preduzeću „Sportski i poslovni centar Vojvodina“, u trajni ulog Grada Novog Sada u kapital Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad.

Ovim Predlogom odluke, a u cinju stabilizacije finansijske pozicije i omogućavanja nesmetanog poslovanja ovog Preduzeća, predviđeno je da se deo neizmirenih potraživanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad u iznosu od 55 miliona dinara, utvrđenih na dan 31. decembar 2018. godine sa obračunatom kamatom, konvertuje u trajni ulog Grada Novog Sada u kapital Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad.