Savet za komunalne delatnosti na današnjoj sednici većinom glasova prihvatio je Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2020. godinu i uputio ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Na današnjoj sednici, većinom glasova prihvaćeni su i Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o načinu, postupku i kriterijumima za uspostavljanje prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini Grada Novog Sada, potom Godišnji izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti JKP “Put” Novi Sad za 2019. godinu, Predlog odluke o izmeni Odluke o Programu investicionih aktivnosti JKP “Vodovod i kanalizacija” Novi Sad za 2020. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja JKP “Vodovod i kanalizacija” Novi Sad za 2020. godinu i Predlog regionalnog plana upravljanja otpadom za Grad Novi Sad i opštine Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin i Vrbas za period 2019-2028. godine.

Savet je većinom glasova prihvatio i Predlog odluke kojom se predlaže Vladi Republike Srbije da donese Odluku o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije u javnu svojinu Grada Novog Sada, neposrednom pogodbom, bez naknade, katastarskih parcela u K.O. Novi Sad IV i to parcela broj: 540/43; 540/44; 540/38; 540/69; 540/70; 540/75; 540/76; 540/48; 540/61; 540/62; 540/45; 540/55; 540/56 i 540/60, te Predlog odluke kojom se predlaže Vladi Republike Srbije da donese Odluku o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije u javnu svojinu Grada Novog Sada, neposrednom pogodbom, bez naknade i to katastarsku parcelu broj: 540/49, K.O. Novi Sad IV, površine 53a 51m2.

Prihvaćeni predlozi upućeni su Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.