Gradska izborna komisija, na 28. sednici održanoj 19. maja 2020. godine, donela je Zaključak kojim se političkim subjektima, odnosno koalicijama političkih stranaka i grupama građana, podnosicima izborne liste za izbor odbornika Skupštine Grada Novog Sada na izborima raspisanim za 21. jun 2020. godine, ukazuje da je obavezno da prilikom predaje izborne liste u koalicionom sporazumu ili ugovoru o osnivanju grupe građana imenuju lice odgovorno za finansijsko poslovanje, podnošenje izveštaja, vođenje knjiga i kontakt sa Agencijom za borbu protiv korupcije, sa ličnim podacima lica (JMBG, adresa stanovanja), radi postupanja Agencije za borbu protiv korupcije na osnovu Zakona o finansiranju političkih aktivnosti.