Na današnjoj sednici Saveta za mlade razmatran je i većinom glasova prihvaćen Predlog odluke o potvrđivanju Odluke o izmeni Odluke o ostvarivanju potreba i interesa mladih u oblastima omladinskog sektora na teritoriji Grada Novog Sada.

Kako je na sednici rečeno, Zakonom o mladima propisano je, između ostalog, da se za ostvarivanje potreba i interesa mladih u oblastima omladinskog sektora u jedinici lokalne samouprave sredstva obezbeđuju u budžetu jedinice lokalne samouprave. Takođe je propisano da nadležni organ bliže uređuje uslove i način dodele tih sredstava, odnosno odobrenja projekata za zadovoljavanje potreba mladih kao i način javnog objavljivanja podataka o predloženim programima i projektima za finansiranje i o realizaciji odobrenih programa i projekata.

S tim u vezi, Gradsko veće Grada Novog Sada je donelo Odluku o izmeni Odluke o ostvarivanju potreba i interesa mladih u oblastima omladinskog sektora na teritoriji Grada Novog Sada kojom je uređeno da Komisija za stručni pregled podnetih predloga programa i projekata od interesa za Grad Novi Sad u oblastima omladinskog sektora ima pet članova, od kojih su tri člana predstavnici Grada Novog Sada i dva člana predstavnici najvećeg nezavisnog predstavničkog tela udruženja mladih, udruženja za mlade i neformalnih grupa, koje je imenovano Lokalnim akcionim planom politike za mlade Grada Novog Sada.