Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici većinom glasova usvojili Predlog rešenja o potvrđivanju Rešenja o davanju prethodne saglasnosti Javnom gradskom saobraćajnom preduzeću „Novi Sad“ Novi Sad na Predlog odluke o izmenama Odluke o uslovima zaduživanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za finansiranje investicionog projekta nabavke 30 autobusa, 25 solo i 5 zglobnih sa pogonom na CNG, Predlog odluke o određivanju pravca pružanja državnih puteva prvog i drugog reda koji prolaze kroz naseljena mesta na teritoriji Grada Novog Sada, Predlog odluke o dopuni Odluke o javnom prevozu putnika na teritoriji Grada Novog Sada i Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2020. godinu.

Savet je prihvatio Predlog rešenja o potvrđivanju Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja za 2020. godinu javno komunalnih preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ i „Informatike“ Novi Sad, kao i Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti za 2020. godinu javno komunalnih preduzeća „Tržnica“, „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“, „Lisje“ i „Gradsko zelenilo“ Novi Sad.

Na današnjoj sednici usvojeni su predlozi rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja za 2020. godinu novosadskih javno komunalnih preduzeća i to, „Lisja“, „Čistoće“, „Gradskog zelenila“, „Tržnice“ i „Zoohigijene i Veterine Novi Sad“.

Prihvaćeni su Predlog odluke kojom se predlaže Vladi Republike Srbije da donese Odluku o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije u javnu svojinu Grada Novog Sada, neposrednom pogodbom, bez naknade i to katastarsku parcelu broj: 540/47, K.O. Novi Sad IV, površine 1ha 48a 52m2, Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar – 31. decembar 2019. godine i Analiza poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za 2019. godinu, sa preduzetim merama za otklanjanje poremećaja u poslovanju.

Savet je usvojio predloge rešenja o davanju saglasnosti na konačni Nacrt ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, upravljanje i održavanje javne garaže na teritoriji Grada Novog Sada i to, za Partiju 1 – Projektovanje, izgradnja, upravljanje i održavanje javne garaže u Ulici Modene, za Partiju 2 – Projektovanje, izgradnja, upravljanje i održavanje javne garaže u na uglu Uspenske i Šafarikove ulice, za Partiju 3 – Projektovanje, izgradnja, upravljanje i održavanje javne garaže kod zgrade Pokrajinske vlade i Skupštine AP Vojvodine i za Partiju 4 – Projektovanje, izgradnja, upravljanje i održavanje javne garaže u na Trgu Republike.