Članovi Saveta za komunalne delatnosti na današnjoj sednici prihvatili su većinom glasova Predlog odluke o izmeni Programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2020. godinu – tekuće subvencije i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Na današnjoj sednici, većinom glasova, prihvaćeni su i Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2020. godinu, potom Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2020. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2020. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2020. godinu i Predlog odluke kojom se predlaže Vladi Republike Srbije da donese Odluku o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije u javnu svojinu Grada Novog Sada, neposrednom pogodbom, bez naknade, katastarskih parcela u K.O. Novi Sad IV i to parcela broj: 540/51; 540/52; 540/53; 540/57; 540/58; 540/63; 540/64; 540/66; 540/79; 540/80 i 540/81.

Većinom glasova Saveta prihvaćen je Izveštaj o radu Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada za 2019. godinu, potom Plan rada Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada za 2020. godinu, kao i Izveštaj i analiza rada Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada u vezi sa organizacijom i sprovođenjem preventivnih i operativnih mera zaštite od epidemije i pandemije na području Grada Novog Sada u 2020. godini, za vreme vanrednog stanja i nakon ukidanja radi ublažavanja posledica bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Prihvaćeni predlozi upućeni su Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.