Članice i članovi Saveta za budžet i finansije su, na današnjoj sednici, razmatrali i većinom glasova prihvatili Predlog odluke o završnom računu budžeta Grada Novog Sada za 2019. godinu, Predlog odluke o dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama, Predlog odluke o dopuni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji Grada Novog Sada, Izveštaj o izvršenju budžeta Grada Novog Sada u periodu od 1. januara do 30. juna 2020. godine i Predlog odluke o konverziji potraživanja Grada Novog Sada u udeo Grada Novog Sada u kapitalu Preduzeća za vodne puteve Ivan Milutinović – PIM a.d. Beograd i otpisu potraživanja ovom privrednom društvu.

U obrazloženju Predloga odluke o završnom računu budžeta Grada Novog Sada za 2019. godinu rečeno je da na kraju 2019. godine, tačnije na dan 31. decembra 2019. godine, ukupno ostvarena sredstva budžeta (tekući prihodi i primanja sa prenetim neutrošenim sredstvima iz ranijih godina) iznose 29.948.582.783,79 dinara, što čini 98,95% godišnjeg plana, dok ukupno izvršeni rashodi i izdaci iz svih izvora finansiranja budžetskih sredstava iznose 25.008.164.784,38 dinara ili 82,63% godišnjeg plana. Manji procenat realizacije rashoda i izdataka ukazuje da neki od planiranih projekata i aktivnosti nisu ostvareni u željenom obimu ili uopšte nisu ostvareni, zbog čega, na kraju, ni ukupna budžetska potrošnja nije u planiranim okvirima. Kapitalna potrošnja, to jest izdvajanja u osnovna sredstva i drugu nefinansijsku imovinu iznose 74,74% planiranih sredstava za ove namene, kapitalni transferi 90,74%, kapitalne subvencije 72,66%, kapitalne dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje 92,33% i ostale kapitalne dotacije i transferi 100,00% planiranog iznosa, što je 76,0% planiranih sredstava za kapitalnu potrošnju ili 33% od ukupno utrošenih sredstava u 2019. godini – obrazloženo je na sednici.

Predlogom odluke o dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama i Predlogom odluke o dopuni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji Grada Novog Sada, predviđeno je uvođenje olakšice obveznicima naknade za korišćenje prostora na javnoj površini u poslovne i druge svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti, tako što se umanjuje naknada za 99% radi ublažavanja posledica i omogućavanja njihove likvidnosti, i to za postavlanje kiosaka, letnjih bašti, zimskih bašti, pokretnih tezgi za izlaganje i prodaju robe i uređaja za kokice.