Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambenu podršku na današnjoj sednici većinom glasova usvojili su Izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad za 2019. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad za 2019. godinu i Godišnji izveštaj o radu Stambene agencije Grada Novog Sada za 2019. godinu.

Savet je na istoj sednici prihvatio Informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar – 31 mart 2020. godine, Informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar – 30 jun 2020. godine, te usvojio Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad za 2019. godinu, Predlog rešenja o razmeni nepokretnosti neposrednom pogodbom između Grada Novog Sada i EUROINVEST NS DOO NOVI SAD, Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Prostornog plana Grada Novog Sada (lokalitet radne zone u Kaću) i Predlog rešenja o imenovanju likvidacionog upravnika Javnog preduzeća „Poslovni prostor“ u Novom Sadu – u likvidaciji.

O usvojenim izveštajima i predlozima, i prihvaćenim nformacijama, raspravljaće odbonice i odbornici na sednici Skupštine grada zakazanoj za petak, 2. oktobra.