Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambenu podršku na današnjoj sednici većinom glasova usvojili su Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti za 2020. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove.

Ovim Predlogom odluke planirana sredstva u budžetu Grada Novog Sada  za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 779.356.860,44 dinara,  povećana su na iznos od 823.239.603,44 dinara, gde je izvor finansiranja – Opšti prihodi i primanja iz budžeta sa 408.271.971,11 dinara smanjen na 400.329.336.07 dinara, a izvor finansiranja  – Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina sa 329.128.639,33 dinara povećan je na iznos od 380.954.017,37 dinara.

Na istoj sednici prihvaćen je Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad za 2020. godinu.

Predloženim izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća ,,Stan“ Novi Sad za 2020. godinu za navedene namene planirana su dodatna sredstva iz budžeta Grada Novog Sada i to: za održavanje objekata Predškolske ustanove ,,Radosno detinjstvo“ iznos od 15 miliona dinara, za održavanje objekata Gradske uprave za imovinu i imovinsko-pravne poslove iznos od 20 miliona dinara i za održavanje javne rasvete na teritoriji Grada Novog Sada i okoline iznos od 20 miliona dinara, kao i pripadajući troškovi za nesmetano i kvalitetno ispunjavanje dodatnih obaveza u iznosu od 22 miliona dinara.

Savet je prihvatio Predlog rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, Centru za socijalni rad Grada Novog Sada, kojim je utvrđeno da stambeno – poslovna zgrada, koja se sastoji od suterena, prizemlja i sprata, površine 316m2, Klisanski put bb, u Novom Sadu, koristi za prihvatilište i prihvatnu stanicu za decu sa poremećajem u društvenom ponašanju.

Na današnjoj sednici usvojen i Predlog rešenja o otuđenju poslovnog prostora iz javne svojine Grada Novog Sada, Lekarskoj komori Srbije sa sedištem u Beogradu.

Rešenjem Gradskog veća Grada Novog Sada,Službeni list Grada Novog Sada broj 15/20, utvrđeno je, između ostalog, da se iz javne svojine Grada može otuđiti poslovni prostor za koji je utvrđena delatnost broj 1, ukupne površine od 308m2, koji se nalazi na prvom spratu stambene zgrade za kolektivno stanovanje u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina broj 28. Procenjena prosečna vrednost nepokretnosti iznosi 59.300.598,28 dinara, (504.301,81 evra) i otuđena je za iznos od 505.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti  po srednjem kursu NBS Lekarskoj komori Srbije kao jedinom ponuđaču.