Članovi Saveta za zaštitu životne sredine na današnjoj sednici većinom glasova prihvatili su Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Agencije za energetiku Grada Novog Sada za 2021. godinu.

U navedenom programu planirani su ukupni prihodi u iznosu od 19.512.281,00 dinara,  u kom iznosu  su planirani  i ukupni rashodi. Strukturu planiranih prihoda ove Agencije čine tekuće subvencije iz budžeta Grada Novog Sada u iznosu od 11.179.331,00 dinara, zatim izrada programa i plana energetske efikasnosti u visini od 5.000.000,00 dinara, sopstveni prihodi u iznosu od 3.232.950,00 dinara kao i prihodi koje čine prihodi od kamata Vojvođanske banke u iznosu od 100.000,00 dinara. Troškovi zarada i naknade zarada za 2021. godinu planiraju se u iznosu od 6.753.059,00 dinara za pet zaposlenih lica i još jednog lica koje bi trebalo biti zaposleno na neodređeno vreme u skladu sa zakonom, dok su planirane naknade članovima Upravnog odbora za 2021. godinu 3.301.888,00 dinara.

U 2021. godini između ostalog Agencija planira izradu trogodišnjeg programa i godišnjeg plana energetske efikasnosti Grada Novog Sada, zatim izradu Strategije razvoja energetike Grada Novog Sada, izrada projektne dokumentacije za izgradnju Centra za promociju i edukaciju o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije, projekat Izgradnja fotonaponske elektrane na objektu Osnovne škole ,,Nikola Tesla“ u Novom Sadu  i  projekat izgradnja solarnih sistema za zagrevanje sanitarne potrošne vode u Osnovnoj školi ,,Kosta Trifković“ iz Novog Sada i Osnovnoj školi “Veljko Petrović“ iz Begeča.

Savet je na današnjoj sednici usvojio Izveštaj o sprovođenju Programa zaštite životne sredine Grada Novog Sada za period 2015-2024. godine i realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Programa zaštite životne sredine Grada Novog Sada (2015-2019) kao i Predlog odluke o dopuni Programa zaštite životne sredine Grada Novog Sada za period 2015-2024. godine.

Koordinacioni tim za praćenje sprovođenja Programa zaštite životne sredine Grada Novog Sada za period 2015-2024. godine je pripremio Izveštaj u kom stoji, da od ukupno jedanaest utvrđenih opštih ciljeva politike zaštite životne sredine, sedam je realizovano ili se kontinuirano realizuje, dva su delimično realizovana, dok dva nisu realizovana. Što se tiče specifičnih ciljeva, od ukupno trideset i dva utvrđena specifična cilja zaštite životne sredine, devet je realizovano ili se kontinuirano realizuje, osamnaest je delimično realizovano, dok  pet nije realizovano.

Akcioni plan za sprovođenje Programa zaštite životne sredine Grada Novog Sada (2020-2024) sadrži ciljeve iz prethodnog Akcionog plana (2015-2019) koji nisu realizovani, odnosno koji su delimično realizovani. a za koje postoje realne šanse da će biti realizovani u narednom periodu od pet godina. U novi Akcioni plan (2020-2024) su takođe uneti novi ciljevi koji su realni i izvodljivi, a izostavljeni su ciljevi za koje su utvrđeni opravdani razlozi zbog koji ti ciljevi ne mogu biti realizovani u narednom periodu od pet godina.

Usvojeni predlozi i Izveštaj upućeni su Skupštini Grada Novog Sada na dalje razmatranje.