Danas je održana VII sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su doneta sledeća akta:

1. Odluka o Programu mera za unapređenje uslova života u naseljenim mestima Ledinci i Stari Ledinci za 2020. godinu

2. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti za 2020. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada

3. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2020. godinu

4. Odluka o pribavljanju nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada putem izgradnje objekta javne namene od posebnog značaja za Grad Novi Sad, a za potrebe Doma zdravlja „Novi Sad“ Novi Sad, na Vidovdanskom naselju u Novom Sadu

5. Odluka o pribavljanju nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada putem izgradnje objekta od posebnog značaja za Grad Novi Sad – Sportskog kompleksa u Futogu

6. Odluka o pribavljanju nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada putem izgradnje objekta javne namene od posebnog značaja za Grad Novi Sad – atletske dvorane i stadiona sa infrastrukturom u Novom Sadu

7. Odluka o budžetu Grada Novog Sada za 2021. godinu

8. Kadrovski plan gradskih uprava, posebnih organizacija i službi Grada Novog Sada za 2021. godinu

9. Odluka o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2021. godinu

10. Odluka o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2021. godini

11. Odluka o Programu održavanja objekata putne privrede za 2021. godinu

12. Odluka o Programu izgradnje objekta za potrebe Doma zdravlja „Novi Sad“ Novi Sad na Vidovdanskom naselju u Novom Sadu za 2021. godinu

13. Odluka o Programu korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2021. godinu

14. Program za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2021. godinu – tekuće subvencije

15. Plan detaljne regulacije prostora između Keja žrtava racije, Beogradskog keja i Dunava u Novom Sadu

16. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu zapadno od Subotičkog bulevara i severno od Bulevara vojvode Stepe u Novom Sadu (lokalitet atletskog stadiona i dr.)

17. Odluka o izradi izmena i dopunama Plana generalne regulacije novog gradskog centra sa okruženjem u Novom Sadu (lokalitet Dnevnik)

18. Odluka o Programu stambene podrške kupovinom stana u javnoj svojini Grada Novog Sada

19. Odluka o izmenama Odluke o pomoći za ozakonjenje stana ili porodične kuće kao vid stambene podrške

20. Odluka o izmeni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini Grada Novog Sada

21. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu organizovanja poslova u vršenju komunalnih delatnosti isporuke vode i uklanjanja voda

22. Odluka o utvrđivanju kriterijuma za umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga porodicama sa troje i više dece u 2021. godini

23. Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2021. godinu

24. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o Programu investicionih ulaganja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2021. godinu, koji se ne finansira iz budžeta Grada Novog Sada

25. Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2021. godinu

26. Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad:“Ozelenjavanje gradova – razvoj i promocija energetske efikasnosti i održive urbane životne sredine u gradovima prekogranične regije“ za 2021. godinu

27. Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2021. godinu

28. Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2021. godinu

29. Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2021. godinu

30. Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2021. godinu

31. Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2021. godinu

32. Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2021. godinu

33. Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2021. godinu

34. Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2021. godinu

35. Odluka o Programu investicionih aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u 2021. godini

36. Odluka o Programu investicionih aktivnosti na izgradnji sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji Grada Novog Sada za 2021. godinu

37. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2021. godinu

38. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad za 2021. godinu

39. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2021. godinu

40. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2021. godinu

41. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2021. godinu

42. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2021. godinu

43. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Informatika“ Novi Sad za 2021. godinu

44. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2021. godinu

45. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad za 2021. godinu

46. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2021. godinu

47. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2021. godinu

48. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2021. godinu

49. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Međuopštinske radne grupe za upravljanje komunalnim otpadom za 2021. godinu

50. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Agencije za energetiku Grada Novog Sada za 2021. godinu

51. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Stambene agencije Grada Novog Sada za 2021. godinu

52. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2021. godinu

53. Izveštaj o sprovođenju Programa zaštite životne sredine Grada Novog Sada za period 2015-2024. godine i realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Programa zaštite životne sredine Grada Novog Sada (2015-2019)

54. Odluka o dopuni Programa zaštite životne sredine Grada Novog Sada za period 2015-2024. godine

55. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine Društva sa ograničenom odgovornošću Poslovni inkubator Novi Sad – Business incubator Novi Sad o raspodeli dobiti za 2019. godinu

56. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jožef Atila“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Apoteke Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Nadzornog odbora Turističke organizacije Grada Novog Sada

– Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Turističke organizacije Grada Novog Sada

– Rešenje o prestanku dužnosti dva člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Grada Novog Sada

– Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Grada Novog Sada

– Rešenje o prestanku dužnosti članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Grada Novog Sada

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Grada Novog Sada

– Rešenje o imenovanju dva člana Školskog odbora Elektrotehničke škole „Mihajlo Pupin“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i člana Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora