Članice i članovi Saveta za budžet i finansije na današnjoj sednici prihvatili su Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Grada Novog Sada za 2020. godinu.

Prilikom obrazlaganja ovog predloga, na sednici je rečeno da je Zakonom o budžetskom sistemu određeno da reviziju završnih računa budžeta lokalnih vlasti vrši Državna revizorska institucija, u skladu sa zakonom kojim se uređuje nadležnost Državne revizorske institucije, a kojim je propisano da ova institucija samostalno odlučuje o subjektima revizije, predmetu, obimu i vrsti, kao i vremenu početka i trajanja revizije. Samu reviziju finansijskih izveštaja obavlja na osnovu godišnjeg programa revizije, a koji obavezno, svake godnne, obuhvata i odgovarajući broj jedinica lokalne samouprave čiji će budžeti biti obuhvaćeni revizijom.

S obzirom da nije poznat program rada Državne revizorske institucije za 2021. godinu, potrebno je da Skupština Grada Novog Sada donese Odluku o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Grada Novog Sada za 2020. godinu, kako bi se blagovremeno pristupilo pribavljanju saglasnosti državne revizorske institucije za angažovanje eksterne revizorske organizacije, a potom i postupku izbora revizorske organizacije.