Po već ustaljenoj praksi danas su sugrađani imali priliku da pred Komisijom za predstavke i predloge iznesu svoje predstavke sa problemima koje pokušavaju da reše.

Prema rečima žiteljke Kisača, koja se danas obratila Komisiji, ona i njena ćerka se nalaze u veoma teškoj materijalnoj situaciji. Kako je navela, njihova kuća je oronula usled poplava još pre 20 godina, ali one nisu bile u mogućnosti da je saniraju. Kako i sama kaže, od Grada im je bio dodeljen građevinski materijal za sanaciju, ali ne dovoljno, a one nisu bile u mogućnosti da samostalno učestvuju, tako da je kuća vremenom postala potpuno neuslovna za stanovanje. Ona navodi da se u više navrata obraćala nadležnim institucijama za pomoć, kao i to da su u Gradu imali razumevanja za njihov problem.

Predsednica Komisije je predložila, a članice i članovi jednoglasno prihvatili predlog, da se uputi dopis Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu, kako bi se na najbolji način pronašlo rešenje za pružanje neophodne pomoći ovoj žiteljki Kisača.

Na predstavku ranije podnetu Komisiji u vezi sa infrastrukturnim opremanjem Cetinjske ulice, pristigao je odgovor iz Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije u kojem stoji da je Programom uređivanja građevinskog zemljišta za 2021. godinu predviđena izrada Tehničke dokumentacije kanalizacije otpadnih voda južno od ulice Marije Bursać u Adicama. Nakon izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja saglasnosti vlasnika parcela na kojima su radovi planirani, može se pristupiti izgradnji kanalizacione mreže na navedenoj lokaciji, što predstavlja preduslov da se pristupi izgradnji saobraćajnih površina i postavljanju javne rasvete. Programom uređivanja građevinskog zemljišta za 2021. godinu nije planirano rešavanje imovinsko-pravnih odnosa na predmetnom lokalitetu, ali će se isto u narednom periodu razmatrati i planirati spram raspoloživih sredstava u budžetu Grada.