Članovi Saveta za sport i omladinu na današnjoj sednici većinom glasova prihvatili su Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2020. godinu.

U izveštajnom periodu za 2020. godinu, ovo Preduzeće je u skladu sa Programom realizovalo ugovore za nabavku dobara koja se finansiraju iz kapitalnih subvencija iz Budžeta Grada Novog Sada, u ukupnom iznosu od 6.407.835 dinara, što čini 99,34% planiranih sredstava. Sredstva su utrošena za kupovinu mašine za čišćenje podova u iznosu od 3.717.835 dinara i automaskog čistača bazena u iznosu od 2.690.000 dinara bez PDV-a.

Savet je usvojio Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava za obezbeđenje uslova za nesmetano obavljanje delatnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad.

Ovim Programom planirana su sredstva iz budžeta Grada Novog Sada u ukupnom iznosu od 151.000.000 dinara, a koja su utrošena za izmirenje obaveze po osnovu ugovora o dugoročnom kreditu u iznosu od 100.000.000 dinara i izmirenje obaveze prema JKP „Novosadska tolana“ u iznosu od 51.000.000 dinara.

Na današnjoj sednici usvojen je Izveštaj o realizaciji Programa ekonomskog oporavka od nastale štete usled smanjenog prihoda kao posledica epidemije zarazne bolesti COVID-19 u Republici Srbiji, Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad.

Za realizaciju ovog Programa, iz budžeta Grada Novog Sada predviđeno je 112.000.000 dinara. Realizacija ovih sredstava izvršena je tako da su za obaveze zarada i ostalih naknada prema zaposlenima utrošena u visini od 49.481.527,86 dinara, obaveze za utrošenu elelktričnu energiju su u iznosu od 26.840.502,03 dinara i obaveze za dve rate za utrošenu električnu energije po Sporazumu broj 2853 su u iznosu od 6.475.869,97 dinara. Iz ovih planiranih sredstava plaćeni su i delovi obaveza po redovnim računima i to JKP „Novosadskoj toplani“ 25.000.000 dinara, JKP „Vodovodu i kanalizaciji“ 2.000.000 dinara, JKP „Čistoći“ 500.000 dinara kao i deo obaveza po računima usluga osiguranja imovine i lica u visini od 1.700.000 dinara.

Članovi saveta prihvatili su na današnjoj sednici Analizu poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za 2020. godinu, sa preduzetim merama za otklanjanje poremećaja u poslovanju kao i Informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar-31. decembar 2020. godine.