Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici većinom glasova usvojili Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2020. godinu, Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad: „Ozelenjavanje gradova – razvoj i promocija energetske efikasnosti i održive urbane životne sredine u gradovima prekogranične regije“, za period 1. januar – 31. decembar 2020. godine, Izveštaj o realizaciji Programa investicionih ulaganja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2020. godinu, koji se ne finansira iz budžeta Grada Novog Sada, za period 1. januar – 31. decembar 2020. godine i Godišnji izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2019. i 2020. godinu.

Savet je prohvatio izveštaje o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti novosadskih javno komunalnih preduzeća za 2020. godinu i to „Lisja“, „Čistoće“, „Zoohigijene i Veterine Novi Sad“, „Gradskog zelenila“, „Tržnice“, „Vodovoda i kanalizacije“,  „Parking servisa“ i  „Stana“.

Usvojen je Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u 2020. godini, za period 1. januar – 31. decembar 2020. godine, Izveštaj o realizaciji Programa ekonomskog oporavka od nastale štete usled smanjenog prihoda kao posledica epidemije zarazne bolesti COVID-19 u Republici Srbiji, Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad, Izveštaj o realizaciji Programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2020. godinu – tekuće subvencije, Izveštaj o realizaciji Programa finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2020. godini za period januar – decembar 2020. godine i Godišnji likvidacioni izveštaj sa stanjem na dan 31. decembra 2020. godine Javnog preduzeća „Zavod za izgradnju Grada“ u Novom Sadu – u likvidaciji, broj: 41/2021 od 10.03.2021. godine.

Na današnjoj sednici usvojen je Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2021. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad o proceni vrednosti kapitala Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad, Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” Novi Sad za 2021. godinu, Predlog odluke kojom se predlaže otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije u javnu svojinu Grada Novog Sada, neposrednom pogodbom, bez naknade i to sledećih katastarskih parcela u K.O. Novi Sad III: parcela br. 916/1 površine 7ha 67a 09m2, br. 916/4 površine 25a 50m2 i br. 916/10 površine 3ha 01a 70m2, kao i Predlog odluke o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Novog Sada, neposrednom pogodbom, STR Invest DOO Beograd – Novi Beograd, privredno društvo sa registrovanim poslovnim sedištem u Beogradu,  Bulevar Zorana Đinđića 64a, Novi Beograd (MB: 21287172, PIB: 110027463), i to građevinske parcele broj: 898/7 K.O. Novi Sad III, u površini od 126.085 m2, i 923/3 K.O. Novi Sad III, u površini od 86.262 m2 obe u radnoj zoni Sever IV, u Novom Sadu.

Savet ja na današnjoj sednici usvojio i predloge rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Informatika“ Novi Sad o raspodeli neto dobiti utvrđene prema finansijskom izveštaju za 2010, 2011. i 2012. godinu, kao i Predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad sa tekstom oglasa o javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad.