Na današnjoj sednici Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambenu podršku razmatrani su i prihvaćeni Predlog rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, Mesnoj zajednici „7. juli“, Godišnji izveštaj o radu Stambene agencije Grada Novog Sada za 2020. godinu i Godišnji likvidacioni izveštaj sa stanjem na dan 31. decembar 2020. godine Javnog preduzeća „Poslovni prostor“ Novi Sad – u likvidaciji, broj: 07/2021 od 10. marta 2021. godine.

Predlogom rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, Mesnoj zajednici „7. juli“ utvrđeno je da se daje na korišćenje nepokretnost u javnoj svojini Grada Novog Sada, Mesnoj zajednici ,,7. juli“. Kako je navedeno,  radi se o poslovnoj zgradi površine u gabaritu 222m2, spratnosti (P), u Ulici Miše Dimitrijevića broj 74 A, u kojoj se sazivaju sednice Saveta mesne zajednice i sastanci koji se održavaju povodom rešavanja problema stanovnika na području mesne zajednice, održavaju izbori i drugi poslovi koji su u nadležnosti mesne zajednice i da je neophodno i dalje korišćenje navedenog prostora.

Predlogom rešenja utvrđeno je da se na osnovu rešenja zaključuje Ugovor između Grada Novog Sada i Mesne zajednice, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze. Takođe, Predlogom rešenja propisano je da je korisnik predmetne nepokretnosti dužan da nepokretnosti koje su mu ovim rešenjem date na korišćenje, koristi za potrebe obavljanja delatnosti za koju je Mesna zajednica i osnovana.

U Godišnjem izveštaju o radu Stambene agencije Grada Novog Sada za 2020. godinu se, između ostalog, kaže da je Skupština Grada Novog Sada prihvatila informaciju Stambene agencije Grada Novog Sada o izgradnji stambenog objekta na parceli broj 731/7 u Ulici Momčila Tapavice bb. U skladu sa tim, Stambena agencija je uradila Projekat i ishodovala građevinsku dozvolu, sprovela Javnu nabavku radova na izgradnji ovog stambenog objekta i zaključila ugovor dana 17.12.2018. godine, te da je u prvoj polovini 2020. godine završena prva faza lamele šest, da je u toku decembra 2020. godine završena druga faza lamele šest, kao i da je krajem 2020. godine započeta izgradnja prve faze lamele pet.

U Godišnjem izveštaju se navodi i da je Stambena agencija Grada Novog Sada u 2020. godini poslovala bez dobiti i bez gubitaka, da ukupni poslovni prihodi Stambene agencije Grada Novog Sada iznose 24.084.846,53 dinara, koliko iznose i ukupni rashodi i da je u Stambenoj agenciji Grada Novog Sada na kraju 2020. godine bilo zaposleno sedam zaposlenih na neodređeno vreme, što je u skladu sa Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu Grada Novog Sada.