Na današnjoj sednici Saveta za osobe sa invaliditetom razmatrani su Predlog odluke o rešavanju stambenih potreba ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca na teritoriji Grada Novog Sada i Predlog odluke o izmeni Odluke o naknadi dela troškova međumesnog prevoza učenika koji imaju prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada, a pohađaju srednju školu čije je sedište na teritoriji druge jedinice lokalne samouprave.

Predlogom odluke uređuju se uslovi i način rešavanja stambenih potreba ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca na teritoriji Grada Novog Sada, davanjem u zakup na određeno vreme od 10 godina, stanova koji se nalaze u višeporodičnoj stambenoj zgradi, izgrađenoj sredstvima obezbeđenim programom uređivanja građevinskog zemljišta, y Ulici Stanoja Stanojevića broj 15, u Novom Sadu – rečeno je prilikom obrazlaganja.

Predlogom odluke utvrđeni su i uslovi za rešavanje stambenih potreba i propisano je da pravo na rešavanje stambenih potreba imaju ratni vojni invalidi iz oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. godine, kao i ratni vojni invalidi u vezi sa učestvovanjem u ratu od 24. marta do 26. juna 1999. godine, i članovi porodica palih boraca iz oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. godine, i u vezi sa učestvovanjem u ratu od 24. marta do 26. juna 1999. godine, kojima je, po tom osnovu, utvrđeno pravo na porodičnu invalidninu. Ova lica mogu da ostvare pravo na rešavanje stambene potrebe ukoliko ispunjavaju uslove propisane Odlukom, među kojima i uslov da nisu uključeni u integracioni ili povratnički program koji sprovodi Komesarijat za izbeglice i migracije, kao i da nemaju nepokretnu imovinu na teritoriji Republike Srbije ili van nje kojom bi mogli da reše svoju stambenu potrebu-obrazloženo je na sednici.

Odlukom o naknadi dela troškova međumesnog prevoza učenika koji imaju prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada, a pohađaju srednju školu čije je sedište na teritoriji druge jedinice lokalne samouprave uređeno je, između ostalog, da ukoliko je učenik dete samohranog roditelja, ostvaruje pravo na naknadu dela troškova međumesnog prevoza u visini od 80% od cene prevoza – rečeno je na sednici.