Na današnjoj sednici Saveta za zaštitu životne sredine razmatran je i jednoglasno prihvaćen Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i završni račun Agencije za energetiku Grada Novog Sada za 2020. godinu.

Prilikom obrazlaganja rečeno je da je Agencija osnovana radi obavljanja razvojnih, stručnih i regulatornih poslova iz oblasti energetike koji su u nadležnosti Grada Novog Sada, kao i za poslove u oblasti energetike koje Republika Srbija poveri Gradu Novom Sadu. Agencija se u okviru svoje delatnosti bavi izdavanjem licenci za obavljanje energetskih delatnosti proizvodnje toplotne energije, distribucije toplotne energije i snabdevanja toplotnom energijom onim energetskim subjektima koji posluju na teritoriji Grada Novog Sada, a koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom o energetici i Pravilnikom o licenci za obavljanje energetske delatnosti i sertifikaciji. U Agenciji za energetiku Grada Novog Sada ukupan broj zaposlenih na dan 31.12.2020. godine je petoro i ostao je na istom nivou kao i 2019. godine.

Kao zaključak navedeno je da je Agencija za energetiku Grada Novog Sada poslovnu 2020. godinu završila sa pozitivnim rezultatom i ostvarila dobit u iznosu od 852.876,08 dinara i da će u narednom periodu Agencija osim redovnih poslova, posebnu pažnju posvetiti uvođenju sistema energetskog menadžmenta u javnim objektima Grada Novog Sada, saradnji sa pokrajinskim i republičkim institucijama oko različitih pitanja iz oblasti energetike i apliciranju kod domaćih i međunarodnih fondova u cilju obezbeđivanja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti unapređenja energetske efikasnosti, upotrebe obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine.