Članovi Komisije za nazive delova naseljenih mesta Skupštine Grada Novog Sada na danas održanoj sednici razmatrali su zahteve Republičkog geodetskog zavoda i nekoliko privrednih subjekata za davanje naziva ulici u Novom Sadu na području KO Veternik.

Komisija je utvrdila predloge rešenja na predlog Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, kojim bi se ulici koja počinje od Ulice veterničke, između kp 4618 i kp 4012/41, ide duž kp 4012/20 i završava se između kp 4012/21 i kp 4012/68, dao naziv po sveštaniku, protoreju Uspenske crkve Veljku Mirosavljeviću. Ulica koja počinje od Ulice veterničke, između kp 4028/41 i kp 4017/1, ide duž kp 4030/1 i završava se između kp 4029 i kp 4032, dobila bi naziv po arhimandritu, piscu i dobrotvoru Mironu Đorđeviću. Ulica koja počinje od Ulice Marije Bursać između kp 3817/121 i kp 4644, ide duž kp 3817/95 i kp 3817/36 i završava se kod Ulice cetinjske, dobila bi naziv po lekaru, profesoru, utemeljivaču Medicinskog fakulteta Milanu Jovanoviću Batutu. Ulici koja počinje od Ulice Svetolika Rankovića, ide duž kp 2207/27 i završava se između 2207/41 i kp 2207/26, dobila bi  naziv po monahu, akademskom slikaru i srpskom svetitelju Rafailu Šišatovačkom, dok bi ulica koja počinje od Ulice Svetolika Rankovića, ide duž kp 2207/56 i završava se između 2207/70 i kp 2207/55, dobila naziv po profesor gimnazije i književniku Milanu Jovanoviću Babi.

Nakon što mišljenje daju Nacionalni saveti mađarske, slovačke i rusinske nacionalne manjine i Savet za međunacionalne odnose Grada Novog Sada, a nadležni pokrajinski sekretarijat da prethodnu saglasnost, Skupština grada će raspravljati o prihvaćenim predlozima.