Članovi Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i porodici su na današnjoj sednici usvojili Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Apotekarske ustanove Novi Sad za 2020. godinu.

Kako je na današnjoj sednici rečeno, u Godišnjem izveštaju o radu i poslovanju Apotekarske ustanove Novi Sad za 2020. godinu iskazani su pokazatelji fizičkog obima izvršenih yclyra, ostvarenih prihoda od usluga, broja i strukture zaposlenih i finansijski pokazatelji poslovanja. Realizacija godišnjeg plana odnosi se na poslovanje jedne organizacione jedinice, apoteke u Veterniku.

Od 2780 planiranih usluga iz sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u 2020. godini, ova Ustanova izvršila je 1574, dok je od 1930 planiranih usluga kojim se ostvaruje sopstveni prihod, izvršeno 1890. Od planiranih prihoda RFZO po osnovu realizacije fizičkog obima yclyra u vrednosti od 1.296.000 dinara ostvareno je 836.067 dinara, dok je od planiranih 1.230.000 dinara sopstvenih prihoda ostvareno 876.806 dinara. Tekući prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine u 2020. godini planirani su u iznosu od 20.879.000 dinara, a realizovani su u iznosu od 17.096.000 dinara, dok su tekući rashodi i izdaci za nefinansijsku imovini od planiranih 20.879.000 dinara realizovani u iznosu od 18.320.000 dinara. Razliku između ukupno ostvarenih prihoda i primanja i rashoda i izdataka i u 2020. godini iskazan je kao manjak prihoda i primanja – deficit, u iznosu 1.224.000 dinara.

Broj zaposlenih na dan 31.12.2020. godine bio je 11, odnosno sa jednim zaposlenim manje u odnosu na plan. Strukturu zaposlenih čine dva farmaceuta i jedan farmaceutski tehničar, što je za dva zdravstvena radnika manje u odnosu na plan i osam administrativnih radnika, odnosno jednim administrativnim radnikom više u odnosu na plan.

Ukupna kratkoročna potraživanja Apotekarske ustanove na dan 31.12.2020. godine iznosila su 28.690.000 dinara i u najvećem delu, 25.476.000 dinara, čine ih potraživanja od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za lekove i pomagala, zatim potraživanja od kupaca, 3.147.000 dinara i potraživanja od zaposlenih 67.000 dinara.

Obaveze prema dobavljačima iznosile su 86.152.000 dinara, od čega za lekove na recept 1.561.000 dinara, za ručnu prodaju 69.942.000 dinara, za energente i javno komunalna preduzeća 9.139.000 dinara i za ostale obaveze 5.510.000 dinara. Obaveze po osnovu rashoda za zaposlene su u iznosu od 3.481.000 dinara i ostale obaveze iz poslovanja su iznosu od 4.160.000 dinara, tako da su ukupne obaveze iznosile 93.793.000 dinara.

Grad Novi Sad, kao solidarni dužnik Apotekarske ustanove Novi Sad, izmirio je neizmirene obaveze Apotekarske ustanove Novi Sad prema poveriocima u iznosu od 341.021.243,29 dinara, planirane za izvršenje u 2020. godini, kao i deo prenetih neizmirenih obaveza iz 2019. godine.

Poslovanje Apoteke Novi Sad u 2020. godini karakterisale su teškoće u snabdevanju stanovništva lekovima i pomagalima koja se izdaju na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i lekova i ostale robe za komercijalnu prodaju, kao i nedostatak finansijskih sredstava za nesmetano funkcionisanje zbog blokade poslovnih računa u kojem se zdravstvena ustanova našla od 24.10.2017. godine.