Danas je održana XX sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojena sledeća akta:

1. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o zaduživanju Grada Novog Sada kod Evropske banke za obnovu i razvoj

2. Odluka o izmenama Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2021. godinu

3. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2021. godinu

4. Odluka o izradi plana generalne regulacije prostora blokova između Ulice vojvode Putnika i Institutskog puta u Sremskoj Kamenici

5. Odluka o izradi plana generalne regulacije šireg centra u Sremskoj Kamenici

6. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Veternik (usaglašavanje pravila uređenja i građenja u građevinskom području)

7. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o ustanovama kulture čiji je osnivač Grad Novi Sad

8. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o finansiranju projekta „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“

9. Odluka o izmeni Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada putem izgradnje objekta javne namene od posebnog značaja za Grad Novi Sad, a za potrebe Doma zdravlja „Novi Sad“ Novi Sad, na Vidovdanskom naselju u Novom Sadu

10. Odluka o izmenama Odluke o Programu izgradnje objekta za potrebe Doma zdravlja „Novi Sad“ Novi Sad na Vidovdanskom naselju u Novom Sadu za 2021. godinu

11. Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Apotekarske ustanove Novi Sad za 2020. godinu

12. Izveštaj o realizaciji Programa finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2021. godini za period januar – jun 2021. godine

13. Izveštaj o realizaciji Programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“,  Novi Sad za 2021. godinu – tekuće subvencije, za period januar – jun 2021. godine

14. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2021. godinu  za period januar – jun 2021. godine

15. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2021. godinu – za period od 1. januara do 30. juna 2021. godine

16. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2021. godinu, za period 1. januar – 30. jun 2021. godine

17. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2021. godinu, za period 1. januar – 30. jun 2021. godine

18. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2021. godinu, za period 1. januar – 30. jun 2021. godine

19. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2021. godinu, za period 1. januar – 30. jun 2021. godine

20. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za period od 01. januara do 30. juna 2021. godine

21. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period  01. januar – 30. jun 2021. godine

22. Odluka o izmenama Odluke o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2021. godini

23. Odluka o izmenama Odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2021. godinu

24. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2021. godinu

25. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2021. godinu

26. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2021. godinu

27. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2021. godinu

28. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2021. godinu

29. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2021. godinu

30. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2021. godinu

31. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti u cilju održavanja čistoće na javnim površinama za 2021. godinu

32. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti na izgradnji sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji Grada Novog Sada za 2021. godinu

33. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u 2021. godini

34. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti za 2021. godinu, koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada

35. Odluka o Programu ekonomskog oporavka od nastale štete usled smanjenog prihoda kao posledica epidemije zarazne bolesti COVID-19 u Republici Srbiji, Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad

36. Odluka o Programu ekonomskog oporavka od nastale štete usled smanjenog prihoda kao posledica epidemije zarazne bolesti COVID-19 u Republici Srbiji, Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2021. godinu

37. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2021. godinu

38. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja JKP „Informatika“ Novi Sad za 2021. godinu

39. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2021. godinu

40. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2021. godinu

41. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2021. godinu

42. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2021. godinu

43. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad za 2021. godinu

44. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2021. godinu

45. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2021. godinu

46. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2021. godinu

47. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom  i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2021. godinu

48. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2021. godinu

49. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada „Novosadskog pozorišta – Újvidéki Színház“, Novi Sad za 2021. godinu

50. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Pozorišta mladih, Novi Sad za 2021. godinu

51. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2021. godinu

52. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2021. godinu

53. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin za 2021. godinu

54. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad za 2021. godinu

55. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2021. godinu

56. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2021. godinu

57. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad za 2021. godinu

58. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“, Futog za 2021. godinu

59. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Kisač“, Kisač za 2021. godinu

60. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Kulturnog centra „Rumenka“, Rumenka za 2021. godinu

61. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Stambene agencije Grada Novog Sada

62. Rešenja Komisije za nazive delova naseljenih mesta:

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica prote Veljka Mirosavljevića)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Mirona Đorđevića)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Milana Jovanovića Batuta)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Rafaila Šišatovačkog)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Milana A. Jovanovića Babe)

63. Odluka kojom se predlaže otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije u javnu svojinu Grada Novog Sada, neposrednom pogodbom, bez naknade, i to katastarske parcele broj: 7/9 K.O. Novi Sad III, površine 1225 m2

64. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, Mesnoj zajednici „Liman III“

65. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, Mesnoj zajednici „Omladinski pokret“

66. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, Mesnoj zajednici „Bratstvo – Telep“

67. Rešenje o rušenju objekta koji se nalazi u Novom Sadu, Ulica Rumenačka broj 152

68. Rešenje o razrešenju i imenovanju zamenika člana Gradske izborne komisije na predlog Odborničke grupe ALEKSANDAR ŠAPIĆ – POBEDA ZA NOVI SAD – RUSKA STRANKA

69. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o imenovanju tri člana Školskog odbora Gimnazije „Isidora Sekulić“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju člana  Školskog odbora Medicinske škole „7. april“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Školskog odbora Gimnazije „Laza Kostić“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju dva člana Školskog odbora Gimnazije „Laza Kostić“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Školskog odbora Osnovne škole „Kosta Trifković“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Miloš Crnjanski“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Mihajlo Pupin“, Veternik

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Mihajlo Pupin“, Veternik

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad

– Rešenje o razrešenju direktora Kulturnog centra „Rumenka“, Rumenka

– Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ sa domom učenika, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Tehničke škole „Mileva Marić – Ajnštajn“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Sonja Marinković“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Miloš Crnjanski“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jovan Popović“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i izboru člana Saveta za osobe sa invaliditetom

– Rešenje o razrešenju i izboru člana Komisije za rodnu ravnopravnost

– Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Kulturnog centra „Rumenka“, Rumenka

– Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Upravnog odbora Agencije za energetiku Grada Novog Sada

– Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Agencije za energetiku Grada Novog Sada

– Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Stambene agencije Grada Novog Sada

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Stambene agencije Grada Novog Sada

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Pozorišta mladih, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Pozorišta mladih, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Nikola Tesla“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Školskog odbora Osnovne škole „Aleksa Šantić“, Stepanovićevo

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Sonja Marinković“, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti direktora „Novosadskog pozorišta – Újvidéki Színház”, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora „Novosadskog pozorišta – Újvidéki Színház”, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Centra za socijalni rad Grada Novog Sada

– Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Centra za socijalni rad Grada Novog Sada