Na sednici Saveta za sport i omladinu razmatrana je Informacija o stepenu  usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar – 30. septembar 2021. godine.

U delu Informacije koji se odnosi na JP Sportski i poslovni centar „Vojvodina“ Novi Sad se navodi da je u posmatranom periodu ostvareno je ukupno 259.734.729,18 dinara prihoda, od čega 96,19% prihoda čine poslovni prihodi – prihodi od sportskih delatnosti i prihodi od zakupa poslovnog prostora. U pogledu ostvarenih rashoda za posmatrani period, od ukupnih rashoda koji iznose 415.102.124,81 dinara, dominantne čine poslovni rashodi 98,11%, a od kojih svake godine najznačajni udeo imaju troškovi zarada i naknada, troškovi goriva i energije i troškovi amortizacije – rečeno je prilikom obrazlaganja i zaključeno da je u posmatranom periodu ostvaren gubitak u iznosu od 155.367.395,63 dinara.