Na današnjoj sednici članovi Saveta za javni red i mir i bezbednost Skupštine Grada Novog Sada većinom glasova usvojili su Predlog odluke o Programu korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2022. godinu.

Program o korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2022. godinu obuhvata nabavku vatrogasnog vozila – autocisterne sa pripadajućom opremom i navalnog vatrogasnog vozila sa pripadajućom opremom koji je nastavak realizacije iz 2021. godine. Za realizaciju ovog Programa obezbeđena su sredstva iz budžeta Grada Novog Sada za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 33.200.000,00 dinara. Od toga, za vatrogasno vozilo – autocisternu sa pripadajućom opremom 3.200.000,00 dinara je za potrebe avansnog plaćanja u narednoj godini, za koje je planirano sprovođenje postupka javne nabavke novog vatrogasnog vozila – autocisterne sa pripadajućom opremom procenjene vrednosti 32.000.000,00 dinara, gde bi se ostatak  od 28.800.000,00 dinara platio u 2023. godini. Preostali iznos od 30.000.000,00 dinara, planiran je za Navalno vatrogasno vozilo sa pripadajućom opremom za koje je Gradska uprava za komunalne poslove je u 2021. godini sprovela otvoreni postupak javne nabavke i dana 28.04.2021. godine, ugovorene vrednosti 24.800.000,00 dinara bez poreza na dodatu vrednost, ali imajući u vidu da u 2021. godini zbog poremećaja na tržištu automobila neće doći do finansijske realizacije ugovora, u 2022. godini potrebno je planirati sredstva za ove namene za finansijsku realizaciju predmetnog ugovora.

Savet je usvoji i Predlog odluke o Programu investicionih aktivnosti na izgradnji sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji Grada Novog Sada za 2022. godinu.

Ovim Predlogom odluke, za realizaciju Programa investicionih aktivnosti na izgradnji sistema za javno uzbunjivanje na teritoriju Grada Novog Sada za 2022. godinu, planirana su sredstva u 6udžetu Grada Novog Sada u iznosu od 10.080.000,00 dinara i opredeljena su za finansiranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju sistema za jvno uzbunjivanje na teritoriji Grada Novog Sada. Ukupno planirana sredstva za realizaciju navedene investicione aktivnosti iznose 14.400.000,00 dinara, od čega se iznos od 4.320.000,00 dinara fianansira u 2021. godini, ostatak u 2022. godini kao nastavak realizacije obaveza. Pored navedenog, projekat izgradnje sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji Grada Novog Sada obuhvata sledeće aktivnosti: izgradnju 112 alarmnih stanica (sirena) na teritoriji 15 nasenjenih mesta u Gradu Novom Sadu, nabavku i ugradnju opreme u operativnom centru Južnobačkog okruga za praćenje i daljinsko upravnjanje sirenama i izgradnju veze između operativnog centra Južnobačkog okruga i sirena-sopstvena UHF radio mreža, a što će se odvijati fazno po godinama. Vrednost ukupnog projekta, prema izrađenoj Akustičkoj studiji za teritoriju Grada Novog Sada, iznosi 239.640.000,00 dinara.

Prihvaćeni predlozi upućeni su Skupštini Grada Novog Sada o kojem će raspravljati odbornice i odbornici na narednoj sednici Skupštine.