Članovi Saveta za zaštitu životne sredine na današnjoj sednici većinom glasova prihvatili su Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Agencije za energetiku Grada Novog Sada za 2022. godinu.

U navedenom Programu planirani su ukupni prihodi u iznosu od 20.109.270,00 dinara koliko iznose i planirani ukupnio rashodi. Strukturu planiranih prihoda čine tekuće subvencije iz budžeta Grada Novog Sada koje iznose 16.679.331,00 dinara,  sopstveni prihodi u iznosu od 3.329.939,00 dinara kao i finansijski prihodi koje čine prihodi od kamata OTP banke u iznosu od 100.000,00 dinara.Troškovi zarada i naknade zarada bruto planiraju se u iznosu od 10.041.157 dinara, dok su plairane naknade članovima Upravnog odbora u visini od 3.301.888,00 dinara.

Agencija za energetiku u narednoj godini između ostalog planira, izradu Strategije razvoja energetike Grada Novog Sada, izradu godišnjeg Plana energetske efikasnosti Grada Novog Sada za 2023. godinu, praćenje sprovođenja mera iz Programa i Plana energetske efikasnosti Grada, aktivno učešće u svim aktivnostima neophodnim za uspešnu realizaciju javnog poziva za sufinansiranje energetske sanacije porodičnih kuća na teritoriji Grada Novog Sada, realizaciju projekata „Izgradnje fotonaponske elektrane na objektu Osnovne škole „Nikola Tesla“ u Novom Sadu“, kao i realizaciju projekata izgradnje solarnih sistema za zagrevanje sanitarne potrošne vode u Osnovnoj školi ,,Kosta Trifković“ iz Novog Sada i Osnovnoj školi „Veljko Petrović“ iz Begeča.

Kako stoji u navedenom Programu rada neke od tekućih aktivnosti planiranih u 2022. godini su izdavanje licenci za obavljanje energetskih delatnosti, zatim izdavanje energetske dozvole za izgradnju energetskih objekata, popunjavanje LEP baze Ministarstva rudarstva i energetike, popunjavanje ISEM baze i izrada energetskog bilansa, dostavljanje podataka neophodnih za praćenje sprovođenja Akcionog plana za energetsku efikasnost u Republici Srbiji, dostavljanje Izveštaja o ostvarivanju ciljeva uštede energije i implementacija obaveza predviđenih Zakonom o efikasnom korišćenju energije i uspostavljanje sistema energetskog menadžmenta i sl.