Danas je održana XXIII sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojena sledeća akta:

1. Plan generalne regulacije Univerzitetskog parka u Novom Sadu

2. Plan detaljne regulacije Podbare u Novom Sadu

3. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije starog gradskog centra u području Malog Limana u Novom Sadu (lokalitet garaže u Ulici Modene)

4. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između ulica Futoške, Hajduk Veljkove, Rumenačke i Subotičkog bulevara u Novom Sadu (lokalitet Rasadnik)

5. Odluka o izradi plana detaljne regulacije stare ložionice u Novom Sadu

6. Odluka o izradi plana detaljne regulacije poslovanja duž Temerinske ulice, a severno od Ulice Paje Radosavljevića u Novom Sadu

7. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Klisanskog puta u Novom Sadu (lokalitet između ulica Paje Radosavljevića i Profesora Grčića)

8. Odluka o mesnim zajednicama Grada Novog Sada

9. Odluka o otklanjanju, odnosno ublažavanju posledica prouzrokovanih požarom na objektima na teritoriji Grada Novog Sada

10. Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji Grada Novog Sada

11. Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Grada Novog Sada za 2021. godinu

12. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o gradskim upravama Grada Novog Sada

13. Odluka o izmenama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini Grada Novog Sada

14. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnom prevozu putnika na teritoriji Grada Novog Sada

15. Odluka o dopuni Odluke o ustanovljavanju stalne manifestacije u oblasti kulture od značaja za Grad Novi Sad „Antićevi dani“

16. Lokalni akcioni plan za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Gradu Novom Sadu za period 2021-2022. godine

17. Odluka o izmeni Programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2021. godinu – tekuće subvencije

18. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2021. godinu

19. Odluka o izmenama Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2021. godinu

20. Odluka o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2022. godinu

21. Odluka o Programu održavanja objekata putne privrede za 2022. godinu

22. Odluka o izmeni Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada putem izgradnje objekta od posebnog značaja za Grad Novi Sad – sportskog kompleksa u Futogu

23. Odluka o izmeni Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada putem izgradnje objekta javne namene od posebnog značaja za Grad Novi Sad, novog mosta preko Dunava na stubovima nekadašnjeg mosta Franca Jozefa u Novom Sadu

24. Odluka o izmeni Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada putem izgradnje objekta javne namene od posebnog značaja za Grad Novi Sad, a za potrebe Doma zdravlja „Novi Sad“ Novi Sad, na Vidovdanskom naselju u Novom Sadu

25. Odluka o Programu izgradnje objekta za potrebe Doma zdravlja „Novi Sad“ Novi Sad na Vidovdanskom naselju u Novom Sadu za 2022. godinu

26. Odluka o finansiranju stambene podrške Grada Novog Sada u 2022. godini

27. Odluka o Programu stambene podrške za ostvarivanje pomoći za ozakonjenje stana ili porodične kuće u 2022. godini

28. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti za 2021. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada

29. Odluka o Programu investicionih aktivnosti za 2022. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada

30. Odluka o Programu investicionih aktivnosti Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu za 2022. godinu

31. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2022. godinu

32. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2022. godinu

33. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2022. godinu

34. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad za 2022. godinu

35. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2022. godinu

36. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2022. godinu

37. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Informatika“ Novi Sad za 2022. godinu

38. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2022. godinu

39. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad za 2022. godinu

40. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2022. godinu

41. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2022. godinu

42. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2022. godinu

43. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2022. godinu

44. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad za 2022. godinu

45. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Međuopštinske radne grupe za upravljanje komunalnim otpadom za 2022. godinu

46. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2022. godinu

47. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Agencije za energetiku Grada Novog Sada za 2022. godinu

48. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Stambene agencije Grada Novog Sada za 2022. godinu

49. Odluka o Programu kontrole nutritivne vrednosti i zdravstvene bezbednosti hrane i čistoće briseva površina i ruku zaposlenih u objektima u kojima je organizovana ishrana specifičnih kategorija stanovništva u Gradu Novom Sadu i procene rizika po zdravlje za 2022. godinu

50. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Autonomnoj pokrajini Vojvodini za potrebe Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ sa domom učenika Novi Sad, bez naknade

51. Rešenje o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Grada Novog Sada, u Novom Sadu, Ulica Branislava Borote broj 9, Grbić Ljiljani iz Novog Sada

52. Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Mađarskog kulturnog centra „Petefi Šandor“, Novi Sad – Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék

53. Rešenje o obrazovanju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Međusektorskog radnog tela za podršku podsticajnom roditeljstvu i razvoju dece na teritoriji Grada Novog Sada

54. Zaključak sa Informacijom u vezi sa Predlogom sporazuma o prodaji Odmarališta „Vojvodina“ sa depandansom u Igalu, Republika Crna Gora