Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i završni račun Agencije za energetiku Grada Novog Sada za 2021. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Agencije za energetiku Grada Novog Sada o raspodeli viška prihoda nad rashodima prema završnom računu za 2021. godinu, Predlog programa energetske efikasnosti Grada Novog Sada za period 2022-2024. godine i Predlog plana energetske efikasnosti Grada Novog Sada za 2022. godinu su razmatrani i prihvaćeni na današnjoj sednici Saveta za zaštitu životne sredine.

Plan energetske efikasnosti Grada Novog Sada za 2022. godinu izrađen je u skladu sa ciljevima i sadržajem Programa energetske efikasnosti Grada Novog Sada za period 2022-2024. godine – rečeno je na sednici. Ukupna ušteda primarne energije primenom predloženih mera energetske efikasnosti za 2022. godinu definisanim ovim planom iznosi 1,34% u odnosu na potrošnju u baznoj godini.

Ukupna planirana sredstava za sprovođenje energetski efikasnih mera iz ovog plana iznose 122.150.000,00 dinara, i to: 84.150.000,00 dinara iz budžeta Grada Novog Sada i 38.000.000,00 dinara od drugih nivoa vlasti. Pri tome je planirano da se iz budžeta Grada obezbede sredstva: za izradu projektno tehničke dokumentacije za energetsku sanaciju Srednje mašinske škole Novi Sad u iznosu od 16.400.000,00 dinara, za zamenu izvora svetlosti u javnom osvetljenju odgovarajućim energetski efikasnim svetiljkama u iznosu od 26.550.000,00 dinara i za izradu studije Katastar solarnog potencijala krovova na teritoriji Grada Novog Sada u iznosu od 1.200.000,00 dinara.

Za podršku građanima kroz sufinansiranje ugradnje solarnih kolektora i solarnih panela, unapređenja termičkog omotača zgrada planirano je da se iz budžeta Grada Novog Sada obezbede sredstva u iznosu od 40.000.00000 dinara, a iz budžeta Republike Srbije-Ministarstvo rudarstva i energetike sredstva u iznosu od 38.000.00000 dinara.

Program energetske efikasnosti Grada Novog Sada za period 2022-2024. godine sadrži rezultate sprovedene analize potrošnje energije, energenata i vode za objekte za koje Grad Novi Sad plaća troškove energije, energenata i vode i u okviru njega predložene mere povećanja energetske efikasnosti i uštede energije, čijom bi se implementacijom u narednom trogodišnjem periodu omogućilo ostvarivanje godišnje uštede energije propisane Nacionalnim akcionim planom za energetsku efikasnost Republike Srbije, odnosno Uredbom o godišnjim ciljevima uštede energije obveznika sistema energetskog menadžmenta.

Program energetske efikasnosti Grada Novog Sada za period 2022-2024. godine će biti realizovan iz budžetskih sredstava Grada Novog Sada. Svakako treba u budućem periodu razmatrati i mogućnost finansiranja nekih od mera putem fondova ili preko projekata. Na taj način se može sprovesti više mera koje će doneti uštede u energiji-zaključeno je prilikom obrazlaganja.