Na današnjoj Sednici Saveta za budžet i finansije razmatran je i prihvaćen Izveštaj o izvršenju budžeta Grada Novog Sada u periodu od 1. januara do 30. juna 2022. godine.

Kako je rečeno prilikom obrazlaganja – Izveštaj je pokazao da je u prvih šest meseci ove godine ukupno ostvareno 14.364,4 miliona dinara tekućih prihoda i primanja budžeta, što sa 2.069,5 miliona dinara prenetih sredstava iz ranijih godina, čini 16.433,9 miliona dinara ili 46,0% planiranog godišnjeg budžeta. Analiza prihodne strane budžeta pokazala je da prihodi i primanja budžeta tekuće godine beleže dobro ostvarenje (42,7% godišnjeg plana i 84,7% polugodišnjeg plana). I kada je u pitanju ostvarenje samo tekućih prihoda, ono je, takođe, dobro (46,2% godišnjeg plana i 93,6% šestomesečnog plana), a u odnosu na isti period prošle godine veće je za 2,7%. U okviru tekućih prihoda najbolje ostvarenje imaju porezi 10.658,4 miliona dinara (3,8% preko šestomesečnog plana).

U posmatranom periodu rashodi i izdaci iz sredstava budžeta izvršeni su u iznosu od 12.958,0 miliona dinara, što čini 36,3% godišnjeg i 68,1% polugodišnjeg plana, a za 20,8% su veći od izvršenih rashoda i izdataka u istom periodu prošle godine. Ukupna kapitalna potrošnja čini 29,6% ukupno utrošenih sredstava, a tekuća potrošnja, shodno tome, 69,2%. U okviru tekućih rashoda najveće je učešće rashoda za korišćenje usluga i roba, koji su izvršeni u iznosu od 3.335,2 miliona dinara i čine 34,8% tekućih rashoda, kao i rashoda za zaposlene, izvršenih u iznosu od 2.554,7 miliona dinara, što je 26,7% tekućih rashoda – rečeno je na sednici.

U posmatranom periodu budžet je konstantno bio likvidan, što je omogućilo nesmetano izvršavanje obaveza svih budžetskih korisnika-zaključeno je na sednici.