Na današnjoj sednici Saveta za budžet i finansije razmatran je i većinom glasova prihvaćen Izveštaj o izvršenju budžeta Grada Novog Sada u periodu od 1. januara do 30. septembra 2022. godine.

Prilikom obrazlaganja rečeno je da je Izveštaj o izvršenju budžeta Grada Novog Sada u periodu od 1. januara do 30. septembra 2022. godine pokazao da je u prvih devet meseci ove godine ukupno ostvareno 25.597,2 miliona dinara tekućih prihoda i primanja budžeta, što sa 3.750,2 miliona dinara prenetih sredstava iz ranijih godina, čini 29.347,4 miliona dinara ili 75,4% planiranog godišnjeg budžeta.

Analiza prihodne strane budžeta pokazala je da prihodi i primanja budžeta tekuće godine beleže dobro ostvarenje (72,8% godišnjeg plana i 99,6% devetomesečnog plana). I kada je u pitanju ostvarenje samo tekućih prihoda, ono je, takođe, dobro (72,7% godišnjeg plana i 98% devetomesečnog plana), a u odnosu na isti period prošle godine veće je za 11,8% ili za 2.425,8 miliona dinara. U okviru tekućih prihoda najbolje ostvarenje imaju porezi 16.116,7 miliona dinara (99,8% devetomesečnog plana) – rečeno je na sednici.

U posmatranom periodu rashodi i izdaci iz sredstava budžeta izvršeni su u iznosu od 22.213,9 miliona dinara, što čini 57,1% godišnjeg i 75,4% devetomesečnog plana, a za 23,3% su veći od izvršenih rashoda i izdataka u istom periodu prošle godine ili za 4.203,3 miliona dinara. U ekonomskoj strukturi ukupnih rashoda i izdataka najveće je učešće tekućih rashoda (74,95%), dok izdaci za nefinansijsku imovinu učestvuju sa 24,2%, a izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine sa 0,8%. Međutim, ako se, u cilju što realnijeg iskazivanja kapitalne potrošnje, izvršenim izdacima za nefinansijsku imovinu dodaju i sredstva utrošena za kapitalne subvencije, za kapitalne transfere ostalim nivoima vlasti, kapitalne dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje i ostale kapitalne dotacije i transfere, kapitalna potrošnja čini 29,8% ukupno utrošenih sredstava, a tekuća potrošnja, shodno tome, 69,4%. U posmatranom periodu budžet je konstantno bio likvidan što je omogućilo nesmetano izvršavanje obaveza svih budžetskih korisnika – zaključeno je.