Na današnjoj sednici Saveta za ekonomski razvoj grada razmatran je i jednoglasno prihvaćen Predlog godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada za 2022. godinu.

Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada za 2022. godinu, izradila je u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritriji Grada Novog Sada, koju je obrazovala Skupština Grada Novog Sada. Urađen na osnovu podataka Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti Novi Sad i sadrži: Pregled ukupnih površina poljoprivrednog zemljišta po katastarskim opštinama, po oblicima svojine, po klasama i kulturama, Stanje zaštite poljoprivrednog zemljišta sa pregledom sistema za odvodnjavanje i navodnjavanje i pregledom poboljšanja kvaliteta poljoprivrednog zemljišta i melioracije livada i pašnjaka, Pregled poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini po katastarskim opštinama i korisnicima na teritoriji Grada Novog Sada, Plan prihoda sopstvenog učešća, Program utvrđivanja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, Pregled brojeva javnog nadmetanja za korišćenje bez plaćanja naknade, Pregled brojeva javnog nadmetanja po K.O. po pravu prečeg zakupa – stočari, Pregled grupisanih nadmetanja po katastarskim opštinama, Pregled ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je obuhvaćena nadmetanjima po K.O. i Pregled površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje neće biti predmet javnog nadmetanja i razlozi izuzimanja – rečeno je na sednici.

Grad Novi Sad raspolaže sa oko 43 hiljade hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta, koje je po kvalitetu obradivo poljoprivredno zemljište visokog boniteta. Na teritoriji Grada Novog Sada na zemljište od I do IV klase odnosi se 95% od ukupnog poljoprivrednog zemljišta. Od ukupnog poljoprivrednog zemljišta na poljoprivredno zemljište u državnoj svojini na teritoriji Grada Novog Sada odnosi se 4.925,1594ha.

Po osnovu prava prečeg zakupa opredeljeno je, da se po osnovu uzgajanja životinja, da u zakup 177,1725ha, po osnovu prava korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade, predviđeno je da se izda u zakup 693,2529ha, a po raznim osnovama površine poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje nisu obuhvaćene nadmetanjem iznose 2.394,6164ha. Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada za 2022. godinu, predviđeno je za davanje u zakup 1.757,5195 ha.

Zakonom o poljoprivrednom zemljištu predviđeno je da su sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u visini od 40% prihod budžeta jedinice lokalne samouprave, a koriste se za realizaciju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta. U 2022. godini od izdavanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini očekuje se prihod u iznosu od 8.500.000,00 dinara. Po osnovu vansudskih poravnanja očekuje se prihod od 69.500.000,00 dinara, od naknade za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta očekuje se prihod od 5.000.000,00 dinara, što će za 2022. iznositi 83.000.000,00 dinara. Programom utvrđivanja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini je predviđeno za odvodnjavanje i navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta 7.000.000,00 dinara, za uređenje atarskih puteva sa otresištima 42.340.000,00 dinara, za kontrolu plodnosti poljoprivrednog zemljišta 7.920.000,00 dinara, za podizanje vetrozaštitnih pojaseva 9.000.000,00 dinara i za studijsko istraživačke radove iz oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta 16.740.000,00 dinara.