Članice i članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici većinom glasova prihvatili Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar – 30. septembar 2022. godine, Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o uređenju Grada Novog Sada, Predlog odluke izmenama i dopuni Odluke o obavljanju komunalne delatnosti održavanje javnih zelenih površina, Predlog odluke o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2023. godini i Predlog odluke o  Programu održavanja objekata putne privrede za 2023. godinu.

Na današnjoj sednici prihvaćen je Predlog odluke o Programu korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2023. godinu, zatim Predlog odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2023. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o Programu investicionih ulaganja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2023. godinu, koji se ne finansira iz budžeta Grada Novog Sada, Predlog odluke o Programu investicionih aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u 2023. godini i Predlog odluke o Programu investicionih aktivnosti na izgradnji sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji Grada Novog Sada za 2023. godinu.

Savet je prihvatio predloge odluka o Programu investicionih aktivnosti u 2023. godini za JKP „Parking servis“ i JGSP „Novi Sad“, kao i predloge odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti javno kumunalnih preduzeća za 2023. godinu i to, „Gradskog zelenila“, „Lisja“, „Čistoće“, „Tržnice“ i „Zoohigijene i veterine Novi Sad“.

Članovi Savete prihvatli su i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Međuopštinske radne grupe za upravljanje komunalnim otpadom za 2023. godinu, zatim Predlog odluke o utvrđivanju kriterijuma za umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga porodicama sa troje i više dece u 2023. godini, Predlog odluke kojom se predlaže Vladi Republike Srbije da donese Odluku o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije u javnu svojinu Grada Novog Sada, neposrednom pogodbom, bez naknade, i to katastarsku parcelu broj: 540/67, KO Novi Sad IV, površine 19a 87m2 i Predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad sa tekstom oglasa o javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad.