Članovi Saveta za osobe sa invaliditetom prihvatili su na današnjoj sednici Predlog odluke o utvrđivanju mera kojima se stvaraju uslovi za bolju dostupnost i pristupačnost objektima koji su u javnoj svojini Grada Novog Sada i površinama javne namene na teritoriji Grada i informacionu pristupačnost i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Predlogom odluke utvrđene su mere za obezbeđivanje bolje dostupnosti i pristupačnosti objekata ustanova socijalne zaštite, dečije zaštite i obrazovanja koji su u javnoj svojini Grada Novog Sada i površina javne namene na teritoriji Grada, u cilju omogućavanja nesmetanog pristupa, kretanja, korišćenja usluga, boravka i rada svim osobama, bez obzira na njihove fizičke, senzorne i intelektualne karakteristike ili godine starosti, i uređen je način za njihovo sprovođenje i obezbeđivanje sredstava za realizaciju mera.

Takođe, Predlogom odluke uređeno je da mere rekonstrukcije i adaptacije postojećih objekata, u cilju obezbeđivanja fizičke pristupačnosti, obuhvataju postavljanje rampi, postavljanje kose ravni, ugradnju liftova i vertikalno podiznih platformi, uklanjanje pragova, proširivanje otvora za ulaz, rekonstrukciju toaleta za osobe sa invaliditetom, postavljanje zvučne signalizacije, taktilnu obradu površina i druge mere.

Predlogom odluke takođe je uređeno da usluge kojima se uklanjaju senzorne, govorne i mentalne barijere u cilju obezbeđivanja informacione pristupačnosti obuhvataju prilagođavanje tekstova, brošura i knjiga na jasan i jednostavan jezik, ostvarivanje prava na informisanje i komunikaciju uz korišćenje asistivnih tehnologija, omogućavanje učenja znakovnog jezika i obezbeđivanje usluge tumača za znakovni jezik za gluve i nagluve osobe, dostupnost svih kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom, prilagođene elektronske javne usluge i internet stranice organa lokalne samouprave, i druge mere sa ciljem da se osobama sa invaliditetom učine pristupačnim informacije i komunikacije putem upotrebe odgovarajućih tehnologija.

O navedenom Predlogu, raspravljaće odbornice i odbornice na narednoj sednici gradske Skupštine.