Na sednici Saveta za zaštitu životne sredine razmatran je Izveštaj o sprovođenju Plana kvaliteta vazduha u Aglomeraciji „Novi Sad“ za period 2017-2021. godine.

U Izveštaju Koordinacionog tima za praćenje sprovođenja Plana kvaliteta vazduha u Aglomeraciji ,,Novi Sad“ za period 2017-2021. godine detaljno su opisane sve realizovane aktivnosti, a kao najznačajnije izdvajaju se aktivnosti vezane za smanjenje zagađujućih materija iz saobraćaja kao i aktivnosti vezane za unapređenje i povećanje zelenila, koje višestruko doprinosi poboljšanju kvaliteta vazduha.

Prilikom obrazlaganja, rečeno je da je, u cilju smanjenja emisije zagađujućih materija poreklom iz motornih vozila, Gradsko veće u januaru 2020. godine, donelo Zaključak kojim se preporučuje svim javnim i javno komunalnim preduzećima i ustanovama, čiji je osnivač Grad Novi Sad da, u postupku nabavke motornih vozila i radnih mašina, prednost daju vozilima i mašinama koje manje zagađuju životnu sredinu, odnosno vozilima koja koriste alternativna goriva i alternativne pogone.

Takođe, smanjenje zagađenja iz motornih vozila postiže se i podsticanjem prevoza biciklom kao alternativnim vidom prevoza, pa je Grad Novi Sad za 2021. godinu, izdvojio sredstva u iznosu od 18.000.000,00 dinara za pružanje podrške građanima za nabavku bicikla. U okviru akcije ukupno 1.604 građana je dobilo sredstva za kupovinu novog bicikla. Ovom akcijom doprinelo se povećanju broja biciklista na ulicama Grada, a time smanjilo zagađenje životne sredine i doprinelo poboljšanju kvaliteta vazduha. Realizovane su i aktivnosti na izgradnji novih i rekonstrukciji postojećih biciklističkih staza, tako da se Grad Novi Sad sada može pohvaliti sa preko 100 kilometara biciklističkih staza – navodi se dalje u Izveštaju.

Grad svake godine izdvaja značajna sredstva za očuvanje i unapređenje zelenila na javnim površinama na teritoriji Grada, pa je u periodu od 2017. do 2021. godine, pored uređenja travnjaka i redovne nege zelenila, na teritoriji Grada zasađeno oko 33.000 stabala, a krajem 2020. godine Grad je pokrenuo i akciju „Oživimo parkove“ sa idejom da se izvrši rekonstrukcija svih parkova na teritoriji Grada, kao i to da se ozelene dvorišta svih novosadskih škola. Takođe, u neposrednoj blizini Bulevara Evrope, severno od Ranžirne stanice i Ulice Radomira Raše Radujkova, na površini od 34.951m2, podignut je novi park.

Kako bi se omogućilo efikasno i racionalno upravljanje javnim zelenim površinama izrađen je Geografsko informacioni sistem zelenih površina Grada Novog Sada, koji predstavlja informacionu osnovu putem koje će se pratiti stanje, trendovi i aktivnosti koji se odnose na uređenje, održavanje i unapređenje zelenih površina – zaključeno je na sednici.