Na današnjoj sednici Saveta za budžet i finansije razmatran je Predlog odluke o završnom računu budžeta Grada Novog Sada za 2022. godinu.

Na kraju 2022. godine, tačnije na dan 31. decembra 2022. godine, ukupno ostvarena sredstva budžeta sa sredstvima iz dodatnih prihoda (tekući prihodi i primanja sa prenetim neutrošenim sredstvima iz ranijih godina) iznose 40.501.429.898,76 dinara, što čini 98,5% godišnjeg plana, dok ukupno izvršeni rashodi i izdaci iz svih izvora finansiranja iznose 36.621.457.039,18 dinara ili 89,07% godišnjeg plana – rečeno je na sednici i obrazloženo da manji procenat realizacije rashoda i izdataka ukazuje da neki od planiranih projekata i aktivnosti nisu ostvareni u željenom obimu.

U strukturi ukupno ostvarenih sredstava budžeta, najveće učešće imaju tekući prihodi i ostvareni su u iznosu od 32.249.937.481,87 dinara i veći su za 0,7% od planiranih. Više od dve trećine tekućih prihoda, tačnije 69,6%, čine porezi i ukupno su ostvareni u iznosu od 22.454.416.770,35 dinara. Ovu grupu poreza čine porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke, porez na imovinu, porez na dobra i usluge i drugi porezi – naglašeno je prilikom obrazlaganja.

Rashodi i izdaci planirani iz izvora budžetskih sredstava Grada Novog Sada (znači i iz prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina) u ukupnom iznosu od 40.798.855.131,15 dinara, izvršeni su u iznosu od 36.520.080.841,29 dinara, i čine 89,5% planiranih sredstava, dok rashodi i izdaci planirani iz dodatnih prihoda korisnika (sa prenetim suficitom ovih sredstava), u ukupnom iznosu od 316.759.003,40 dinara, izvršeni su u iznosu od 101.376.197,89 dinara, što je 32% planiranih rashoda i izdataka, kada su dodatna sredstva korisnika budžeta u pitanju. Posmatrajući strukturu ukupno utrošenih sredstava (i iz sredstava budžeta Grada Novog Sada i iz dodatnih prihoda korisnika), ukupna kapitalna potrošnja iznosi 12.131.400.191,21 dinara. Za izdatke za nefinansijsku imovinu utrošeno je 10.024.744.490,73 dinara, za kapitalne subvencije iznos od 1.333.213.978,92 dinara, dok za rashode za kapitalne dotacije i transfere ostalim nivoima vlasti utrošen je iznos od 773.441.721,56 dinara.

Predlog odluke o završnom računu budžeta Grada Novog Sada za 2022. godinu prihvaćen je većinom glasova i biće upućen na narednu sednicu Skupštine Grada na usvajanje.