Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambenu podršku prihvatili su na današnjoj sednici Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije Mišeluka sa Ribnjakom (lokalitet namenjen višeporodičnom stanovanju uz Institutski put u Sremskoj Kamenici).

Ovim Predlogom odluke obuhvatiće se područje na sremskoj strani grada, u Katastarskoj opštini Sremska Kamenica površine 2,49 ha. Obuhvaćeni prostor je omeđen Institutskim putem sa istočne strane, Ulicom Nikole Vujića sa severne strane i novoplaniranim ulicama sa južne strane.

Generalnim urbanističkim planom grada Novog Sada do 2030. godine, obuhvaheni prostor je planiran za stambeni kompleks u okviru opštegradskog centara, gde su moguće stambene i poslovne namene, sadržaji kulture, organi uprave, sadržaji obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite.

 Cilj izrade odluke o izmenama i dopunama Plana je preispitivanje važećeg rešenja i njegovo usklađivanje sa planovima višeg reda, odnosno sa Generalnim urbanističkim planom Grada Novog Sada do 2030. godine.

Prihvaćeni Predlog odluke biće prosleđen na narednu sednicu Skupštine Grada na dalje razmatranje i usvajanje.