Članovi Saveta za zaštitu životne sredine na današnjoj sednici većinom glasova prihvatili su Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti nabavke i postavljanja kontejnera za primarnu separaciju otpada na teritoriji Grada Novog Sada za 2022. godinu Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad, za period 1. januar – 31. decembar 2022. godine i Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti za mobilnu stanicu za pretovar otpada za 2022. godinu Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad, za period 1. januar – 31. decembar 2022. godine.

Kako stoji u ovim izveštajima, Javnom komunalnom preduzeću „Čistoća“, u 2022. godini prenesena su na ime kapitalnih subvencija iz budžeta Grada Novog Sada za 2022. godinu, za postavljanje kontejnera za primarnu separaciju otpada na teritoriji Grada Novog Sada, sredstva u visini od 19.998.720,00 dinara. Navedena sredstva utrošena su celosti za postavljanje 28 komada podzemnih kotejnera.

Takođe, ovom Preduzeću je iz budžeta Grada Novog Sada, na ime kapitalnih subvencija, u prošlog godini, prebačen iznos od 1.192.000,00 dinara kojim je avansno plaćena izrada projektno tehničke dokumentacije za mobilnu stanicu za pretovar otpada. Ugovoreni rok za izradu projektno tehničke dokumentacije je 15. april 2023. godine.

Na današnjoj sednici prihvaćen je i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i završni račun Agencije za energetiku Grada Novog Sada za 2022. godinu.

Od opredeljenih sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za 2022. godinu u visini od 16.679.331,00 dinara na ime tekućih subvencija, Agenciji su preneta sredstva u iznosu od 15.663.610.00 dinara ili 93,91% u odnosu na plan. Navedenim sredstvima finansiraju se između ostalog, troškovi zarada i naknada zarada, troškovi poreza i doprinosa na zarade na teret poslodavca, troškovi naknade članova Upravnog odbora, kao i troškovi konsalting usluga. Agencija je u 2022. godini ostvarila prihode od naknade izdavanja energetskih licenci u iznosu od 3.110.285,00 dinara. Finansijski prihodi u iznosu od 79.381,00 dinara čine prihodi ostvarene kamate na depozit u poslovnoj banci i iznose 0,42 % od ukupnog prihoda Agencije za 2022. godinu.

Prihvaćeni izveštaji i Predlog biće upućeni na narednu sednicu Skupštine Grada na usvajanje zakazanu za 12. maj.