Na današnjoj sednici Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i brigu o deci i porodici razmatrani su i prihvaćeni Predlog odluke o stambenom zbrinjavanju na teritoriji Grada Novog Sada kao vid stambene podrške i Dvogodišnji izveštaj o realizaciji Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Gradu Novom Sadu za period 2021-2022. godine.

Predlogom odluke uređeno je da je korisnik stambenog zbrinjavanja lice koje je državljanin Republike Srbije i ima prebivalište na teritoriji Grada, a koje je bez stana, odnosno bez odgovarajućeg stana u smislu Zakona i koje ne može sopstvenim sredstvima da reši stambenu potrebu po tržišnim uslovima za sebe i svoje porodično domaćinstvo, i to: beskućnik, lice čiji je stan ili porodična kuća oštećena ili uništena usled elementarne ili druge nepogode, lice čijem je stanu ili porodičnoj kući usled dotrajalosti ili većeg oštećenja ugrožena stabilnost tako da predstavlja neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi, za susedne objekte i za bezbednost saobraćaja i koje iz ovih razloga ostvaruje pravo na nužni smeštaj u skladu sa Zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata, lice koje je kao žrtva porodičnog nasilja napustilo svoje porodično domaćinstvo i nema sredstava da samostalno reši svoju stambenu potrebu. Takođe je uređeno da se navedena lica stambeno zbrinjavaju zajedno sa članovima svog porodičnog domaćinstva, koji su navedeni u podnetom zahtevu za ostvarivanje ovog vida stambene podrške – rečeno je na sednici.

Predlogom odluke uređeno je da se stambeno zbrinjavanje korisnika vrši u stambene jedinice koje su za tu namenu opredeljene aktom Gradskog veća Grada Novog Sada, na predlog Gradske uprave za imovinu i imovinsko-pravne poslove kao i da je postupak stambenog zbrinjavanja hitan i da ga sprovodi Komisija za sprovođenje postupka stambenog zbrinjavanja, koju obrazuje i imenuje Gradsko veće Grada Novog Sada, a da se zahtev za stambeno zbrinjavanje podnosi Komisiji putem Centra za socijalni rad Grada Novog Sada.

Takođe, uređeno je i da troškove korišćenja stambene jedinice u okviru stambenog zbrinjavanja (za utrošenu električnu energiju, grejanje, vodu i dr.) snosi korisnik stambenog zbrinjavanja ukoliko ima prihode veće od nivoa socijalne sigurnosti utvrđene zakonom, iz dela prihoda iznad nivoa socijalne sigurnosti, srazmerno delu troškova stanovanja, kao i da se navedeni troškovi za korisnika stambenog zbrinjavanja koji ima prihode manje od nivoa socijalne sigurnosti utvrđene Zakonom obezbeđuju u budžetu Grada.

Prilikom razmatranja Dvogodišnjeg izveštaja o realizaciji Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Gradu Novom Sadu za period 2021-2022. godine rečeno je da Lokalni akcioni plan za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za Grad Novi Sad, za period od 2021. do 2022. godine definiše osnovne pravce delovanja Grada u oblasti socijalnog uključivanja Roma i Romkinja kao i konkretne mere i aktivnosti kojima se nastoji poboljšati položaj i kvalitet života pripadnika romske zajednice, uz jasne mehanizme pomođu kojih se može pratiti ostvarivanje postavljenih ciljeva. LAP predstavlja deo kontinuiranog napora koji Grad čini tokom niza godina sa osnovnim ciljem smanjenja jaza koji postoji između Roma i Romkinja i ostalih stanovnika grada, a njegova izrada realizovana je u okviru projekta „Podrška unapređenju socijalnog uključivanja u Republici Srbiji”, faza 3, koji se finansira sredstvima donacije Švajcarske Konfederacije putem Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).