Danas je održana XL sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojena sledeća akta:

1. Plan generalne regulacije pijace u Futogu sa kompatibilnim namenama

2. Plan detaljne regulacije radne zone „Sever II“ u Novom Sadu

3. Plan detaljne regulacije „Mali Do“ u Sremskoj Kamenici

4. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (lokalitet u Ulici cara Dušana broj 22)

5. Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije infrastrukturnog koridora državnog puta IB-21 na administrativnom području grada Novog Sada (lokalitet stanice za snabdevanje gorivom „Paragovo“)

6. Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije Adica u Novom Sadu (lokalitet na parcelama br. 2563/11 i 2564/1 KO Veternik)

7. Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije dela Salajke u Novom Sadu (promena strategije snabdevanja toplotnom energijom)

8. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije linijskog centra duž Ulice cara Lazara u Futogu (lokalitet na parceli broj 5468 KO Futog)

9. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Mišeluka II u Novom Sadu

10. Odluka o upravljanju javnim parkiralištima na  teritoriji Grada Novog Sada

11. Odluka o stambenom zbrinjavanju na teritoriji Grada Novog Sada kao vid stambene podrške

12. Dvogodišnji izveštaj o realizaciji Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Gradu Novom Sadu za period 2021-2022. godine

13. Izveštaj o realizaciji Programa finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2022. godini za period januar – decembar 2022. godine

14. Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2022. godinu

15. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2022. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2022. godine

16. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih ulaganja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i tekućeg održavanja  za 2022. godinu, koji se ne finansira iz budžeta Grada Novog Sada, za period 1. januar – 31. decembar 2022. godine

17. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2022. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2022. godine

18. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2022. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2022. godine

19. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2022. godinu, za period I-XII 2022. godine

20. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2022. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2022. godine

21. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2022. godinu

22. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2022. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2022. godine

23. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti u cilju održavanja čistoće na javnim površinama za 2022. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2022. godine

24. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti nabavke i postavljanja kontejnera za primarnu separaciju otpada na teritoriji Grada Novog Sada za 2022. godinu Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad, za period 1. januar – 31. decembar 2022. godine

25. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti za mobilnu stanicu za pretovar otpada za 2022. godinu Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad, za period 1. januar – 31. decembar 2022. godine

26. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u 2022. godini, za period 1. januar – 31. decembar 2022. godine

27. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti na izgradnji sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji Grada Novog za 2022. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2022. godine

28. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti za 2022. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada

29. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2022. godinu sa Finansijskim izveštajem  Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2022. godinu

30. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2022. godinu sa Finansijskim izveštajima Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2022. godinu

31. Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i završni račun Agencije za energetiku Grada Novog Sada za 2022. godinu

32. Godišnji izveštaj o radu Stambene agencije Grada Novog Sada za 2022. godinu

33. Godišnji likvidacioni izveštaj sa stanjem na dan 31. decembar 2022. godine Javnog preduzeća „Zavod za izgradnju Grada“ u Novom Sadu – u likvidaciji, broj: 10/2023 od 15. marta 2023. godine

34. Lokalni plan upravljanja otpadom za Grad Novi Sad za period 2023-2032. godine

35. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad za 2023. godinu

36. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2023. godinu

37. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2022. godinu

38. Odluka o postavljanju spomen-ploče dr Mihalu Marčoku u Kisaču

39. Odluka o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju spomen-ploče dr Mihalu Marčoku u Kisaču

40. Rešenja Komisije za nazive delova naseljenih mesta

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Spomenka Gostića)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Veljka Radenovića)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Branislava Crnčevića)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Rumenki (Ulica Nebojše Glogovca)

41. Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad

42. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Grada Novog Sada

– Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Grada Novog Sada

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Grada Novog Sada

– Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Grada Novog Sada

– Rešenje o razrešenju tri člana Školskog odbora Osnovne škole „Dušan Radović“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju tri člana Školskog odbora Osnovne škole „Dušan Radović“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole „Mileva Marić – Ajnštajn“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jovan Popović“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Ljudovit Štur“, Kisač

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Elektrotehničke škole „Mihajlo Pupin“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju dva člana Školskog odbora Elektrotehničke škole „Mihajlo Pupin“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Vasa Stajić“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Vuk Karadžić“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Vuk Karadžić“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Đura Daničić“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „22. avgust“, Bukovac

– Rešenje o imenovanju predsednika i članova Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju spomen-ploče dr Mihalu Marčoku u Kisaču