Članovi Saveta za kulturu prihvatili su danas većinom glasova Predlog Strategije kulturnog razvoja Grada Novog Sada za period 2016-2026. godine i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje. Strategija kulturnog razvoja Grada Novog Sada predstavlja planski dokument kojim Grada Novi Sad, na osnovu prethodne analize stanja na polju kulture, određuje osnovne postavke i strateške pravce kulturnog razvoja Grada, definiše principe vođenja kulturne politike, prepoznaje ključne nosioce kulturnog razvoja i predviđa instruknete za njegovo podsticanje.

Prema Predlogu, Strategije kao dokument nastoji pre svega da uskladi postojeće mehanizme i intrumente kulturne politike sa potrebama aktera u kulturi i građanima i građankama, i da ponudi rešenja za uočene probleme. Zadaci Strategije su da prepozna i definiše prioritetna strateška usmerenja, kao i ključne probleme i pravce rešavanja svakog od njih, da definiše osnovne dugoročne pravce kulturnog razvoja Grada, usklađene sa drugim relevantnim društvenim i političkim oblastima, da odredi prioritetne javne interese u polju kulture, da odredi instrumente ostvarivanja tih interesa i prepozna aktere u oblasti kulture i drugim oblastima, koji doprinose ostvarivanju tih interesa i da odredi načine praćenja, evaluiranja i usklađivanja strateškog delovanja s aktuelnim potrebama ključnih aktera.

Na današnjoj sednici, članovi Saveta su većinom glasova prihvatili inicijativu Gradskog odbora “Saveza vojvođanskih Mađara” za podizanje spomenika nevinim žrtvama u Novom Sadu, godine 1944/1945.