Savet za mlade Skupštine Grada Novog Sada je na današnjoj sednici razmatrao i prihvatio bez primedbi Predlog odluke o pristupanju Nacionalnoj asocijaciji lokalnih kancelarija za mlade.

Na osnovu Statuta Grada Novog Sada, kojim je uređeno da Skupština donosi odluku o saradnji sa drugim gradovima i opštinama, nevladinim organizacijama i humanitarnim organizacijama, kao i da Grad, preko svojih organa, uređuje i stvara uslove za brigu o mladima, donosi i realizuje strategiju i akcioni plan politike za mlade, osniva kancelarije za mlade i stvara uslove za omladinske organizacije, Savet za mlade predlaže da Skupština na svojoj sledećoj sednici donese Odluku o pristupanju Nacionalnoj asocijaciji lokalnih kancelarija za mlade.

Nacionalna asocijacija lokalnih kancelarija za mlade osnovana je od strane 56 kancelarija za mlade u martu 2014. godine, a danas ima u svom sastavu 75 članica (gradova, opština i gradskih opština). To je samostalna, nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija osnovana na neodređeno vreme radi ostvarivanja opšte korisnih ciljeva iz oblasti razvoja i unapređenja lokalne omladinske politike i ostvarivanja drugih zajedničkih interesa u ovoj oblasti.

Cilj saradnje Grada Novog Sada i Nacionalne asocijacije lokalnih kancelarija za mlade je unapređenje pravnog okvira i opštih uslova za razvoj lokalnog institucionalnog sistema omladinske politike u Republici Srbiji, razvoj i unapređenje lokalne omladinske politike u gradovima i opštinama na teritoriji Srbije kroz rad lokalnih kancelarija za mlade u skladu sa principima Evropske unije, kao i ostvarivanje zajedničkih interesa, poboljšanje kapaciteta opština i gradova za ostvarivanje nadležnosti i pružanje usluga mladima.