Na današnjoj sednici Saveta za komunalne delatnosti razmatrani su Predlog odluke o taksi prevozu putnika, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2016. godinu i Predlog aneksa IX Ugovora o prenovu sa Javnim komunalnim preduzećem „Vodovod i kanalizacija“.

Razlog za donošenje Odluke o taksi prevozu putnika jeste donošenje novog Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, kojim su, između ostalog, uređeni uslovi i način obavljanja javnog prevoza putnika. Predlogom odluke uređuju se posebni uslovi koje treba da ispuni prevoznik za obavljanje taksi prevoza, karakteristike i obeležja taksi vozila, način i cene usluge, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje taksi prevoza putnika. Uređeno je da taksi prevoz može da obavlja preduzetnik i pravno lice čija je pretežna delatnost taksi prevoz, koji su za obavljanje te delatnosti registrovani u registru privrednih subjekata, način polaganja taksi ispita iz oblasti poznavanja propisa i poznavanja grada, način korišćenja stajališta, prava putnika, izgled krovne oznake, propisana je sadržina taksi tarife i drugo.

Odlukom o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2016. godinu u Programu poslovanja izvršene su izmene u poglavlju politika zarada i zapošljavanja i preraspodela sredstava namenjenih za nabavku dobara, usluga i radova za obavljanje delatnosti, tekuće i investiciono održavanje i sredstva za posebne namene.

Predlogom aneksa IX ugovora precizirana su ulaganja u investicije vodovodnog i kanalizacionog sistema u 2016. godini i to za izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije u naselju Čardak sa nabavkom i ugradnjom materijala i izvođenje radova na izgradnji sekundarne vodovodne mreže u naselju Popovica.

Sve tri tačke su većinom glasova prihvaćene i biće upućene Skupštini Grada na dalje razmatranje i usvajanje.