На данашњој седници Савета за комуналне делатности разматрани су Предлог одлуке о такси превозу путника, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2016. годину и Предлог анекса IX Уговора о пренову са Јавним комуналним предузећем „Водовод и канализација“.

Разлог за доношење Одлуке о такси превозу путника јесте доношење новог Закона о превозу путника у друмском саобраћају, којим су, између осталог, уређени услови и начин обављања јавног превоза путника. Предлогом одлуке уређују се посебни услови које треба да испуни превозник за обављање такси превоза, карактеристике и обележја такси возила, начин и цене услуге, као и друга питања од значаја за обављање такси превоза путника. Уређено је да такси превоз може да обавља предузетник и правно лице чија је претежна делатност такси превоз, који су за обављање те делатности регистровани у регистру привредних субјеката, начин полагања такси испита из области познавања прописа и познавања града, начин коришћења стајалишта, права путника, изглед кровне ознаке, прописана је садржина такси тарифе и друго.

Одлуком о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2016. годину у Програму пословања извршене су измене у поглављу политика зарада и запошљавања и прерасподела средстава намењених за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене.

Предлогом анекса IX уговора прецизирана су улагања у инвестиције водоводног и канализационог система у 2016. години и то за извођење радова на изградњи фекалне канализације у насељу Чардак са набавком и уградњом материјала и извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Поповица.

Све три тачке су већином гласова прихваћене и биће упућене Скупштини Града на даље разматрање и усвајање.