Na današnjoj sednici Saveta za osobe sa posebnim potrebama razmatran je Izveštaj JP “Urbanizam” o aktivnostima koje su preduzete do 21. septembra 2016. godine u vezi sa uklanjanjem arhitektonskih barijera, postavljanjem zvučnih semafora i o načinu kontrole primene standarda pristupačnosti od strane investitora na stambenim i poslovnim objektima u smislu primene Strategije pristupačnosti Grada Novog Sada.

Nakon kraće rasprave prihvaćen je zaključak da je neophodno da Savet uputi dopis JP “Urbanizam” sa pitanjem da li postoji mogućnost da se investitori obavežu da prilikom izgradnje objekata vode računa o pristupačnosti i koje se mere preduzimaju ukoliko se to ne poštuje. Takođe je odlučeno da se uputi dopis Zavodu za zaštitu spomenika kulture sa pitanjem kakva se procedura primenjuje ukoliko postoji potreba da se objekti koji su pod zaštitom prilagode u smislu pristupačnosti. Kao konkretan primer, navešće se objekat u kojem se nalazi Dispanzer za saobraćajnu medicinu “Signal” na Trgu carice Milice  gde ne postoji rampa za prilaz kolicima.

Na sednici je izneto i mišljenje da su rampe za pristupačnost i u stambenim i u poslovnim objektima veoma korisne, ne samo za osobe sa invaliditetom, već i za kolica sa bebama, kao i za starije osobe koje se otežano kreću.