Članovi Saveta za statutarna pitanja i lokalnu samoupravu na današnjoj sednici utvrdili su većinom glasova Predlog rešenja o obrazovanju i imenovanju Komisije za izradu Nacrta odluke o izgledu i upotrebi grba, zastave i naziva Grada Novog Sada. Prema Predlogu rešenja, zadatak Komisije je da utvrdi etalon (izvornik) grba Grada Novog Sada, utvrdi etalon (izvornik) zastave Grada Novog Sada, utvrdi način upotrebe i isticanja grba i zastave i upotrebu naziva Grada Novog Sada i izradi Nacrt odluke o upotrebi grba, zastave i naziva Grada Novog Sada.

Prema Predlogu rešenja, Komisija ima predsednika i četiri člana, koji se imenuju iz reda istaknutih stručnjaka iz oblasti heraldike, istorije, grafičkih komunikacija i umetnosti, a predloženo je da za predsednika Komisije bude imenovan istoričar i direktor Istorijskog arhiva Grada Novog Sada Petar Đurđev, dok su za članove predloženi istoričar-kustos i direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada mr Siniša Jokić, profesor grafičkih komunikacija na Akademiji umetnosti u Novom Sadu dr Darko Vuković, profesor na Departmanu za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu dr Vladan Gavrilović i prodekan Akademije umetnosti u Novom Sadu prof. dr Dubravka Lazić. Predlogom je predviđeno da predsednik i članovi Komisije zadatke izvrše bez naknade. Prihvaćeni Predlog upućen je Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.