Na današnjoj sednici Saveta za osobe sa posebnim potrebama razmatrani su Izveštaj Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, povodom procedure u vezi sa poštovanjem standarda pristupačnosti i njihove primene na objekte od značaja za graditeljsko nasleđe Grada Novog Sada  i Izveštaj Javnog preduzeća „Zavod za izgradnju Grada“ o aktivnostima koje su preduzete u vezi sa uklanjanjem arhitektonskih barijera, postavljanjem zvučnih semafora i o načinu kontrole primene standarda pristupačnosti od strane investitora na stambenim i poslovnim objektima u smislu primene Strategije pristupačnosti Grada Novog Sada.

U Izveštaju Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada se navodi da oni, u skladu sa svojim nadležnostima, izdaju Uslove i mere tehničke zaštite i daju saglasnost na projekte u saradnji sa Timom za pristupačnost Grada Novog Sada. Konstatuju da, nažalost, većina objekata još uvek nije pristupačna, ali da se čine napori, u saradnji sa drugim javnim preduzećima, da se pristupačnost poveća.

Prvi zvučni uređaji na semaforima za slepa i slabovida lica su postavljeni 2002. Godine na zahtev Gradske organizacije slepih i slabovidih Novog Sada na 8 lokacija u gradu. Nakon samo par godina vandali su uništili sve ove uređaje, pa se konstantno radi na postavljanju novih zvučnih semafora i uređaja sa displejom brojača pešačkog vremena.  Završeno je postavljanje na 11 raskrsnica sa ukupno 72 nova uređaja,a trenutno je u toku postavljanje 96 kompleta zvučnih uređaja, koji će biti postavljeni na 12 raskrsnica. Prilikom projektovanja i izgradnje objekata, u cilju što optimalnijeg prilagođavanja gradskog prostora osobama sa posebnim potrebama, nastoji se omogućavanje nesmetanog kretanja i pristupa osoba sa invaliditetom, deci i starijim osobama-kaže se u Izveštaju JP „Zavod za izgradnju Grada“.