Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad ustupiće na privremeno korišćenje jedno sanitetsko vozilo Domu zdravlja Donja Gušterica sa sedištem u Opštini Lipljan za potrebe prevoza pacijenata. S obzirom da ova ustanova trenutno raspolaže samo jedim ovakvim vozilom, što je nedovoljno i otežava pružanje adekvatne zdravstvene zaštite, članovi Saveta jedoglasno su prihvatili Predlog zaključka o davanju na privremeno korišćenje pokretne stvari Opštini Lipljan za potrebe Doma zdravlja Donja Gušterica.

Na današnjoj sednici Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini predstavnici Instituta za javno zdravlje Vojvodine predstavili su Analizu „Zdravstveno stanje stanovništva Grada Novog Sada 2015. godine“ u kojem je, između ostalog, navedeno da stanovništvo Novog Sada spada u demografski staro stanovništvo, da je stopa mortaliteta nepovoljna, a stopa nataliteta niska, što ima za rezultat nizak prirodni priraštaj. Vodeći uzroci smrtnosti stanovništva su hronične nezarazne bolesti-kardiovaskularne bolesti, maligne i bolesti sistema za disanje, koje čine ukupno 81,6% mortaliteta. Stopa smrtnosti odojčadi kao jednog od najznačajnijih indikatora zdravstvenog stanja stanovništva imala je niske vrednosti i ukazuje na dobru zdravstvenu zaštitu majke i deteta.

Članovi Saveta razmatrali su i usvojili i Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu izgradnje objekta Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu za 2016. godinu i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada i razvoja Apoteke Novi Sad za 2016. godinu.